ÚS D’ADDITIUS RESTRINGITS EN LA TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS ECOLÒGICS

FPO05105e01_20181022_aditivos restringidos

Antecedents

D’acord amb la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 19 del Reglament (CE) 834/2007, en la composició dels aliments ecològics transformats únicament es poden utilitzar additius, coadjuvants tecnològics, agents aromatitzants, aigua, sal, preparats de microorganismes i enzims, minerals, oligoelements, vitamines, aminoàcids i altres micronutrients per a usos nutricionals, si han estat autoritzats per al seu ús en la producció ecològica.
Aquestes substàncies utilitzables en la transformació dels aliments ecològics, a excepció del vi, es relacionen en l‘apartat 1 de l’article 27 i en l’annex VIII del Reglament (CE) 889/2008.
Concretament, en la secció A d’aquest annex VII s’inclouen els additius alimentaris, inclosos els excipients, permesos en la transformació dels aliments ecològics. Alguns d’aquests additius solament es poden utilitzar si es demostra, a satisfacció de l’autoritat competent en matèria de producció ecològica, que no existeix cap alternativa tecnològica que oferisca les mateixes garanties i/o permeta mantindre les característiques específiques del producte alimentari.

Procediment d’actuació

L’operador interessat a utilitzar algun dels additius restringits inclosos en l’annex VIII del Reglament (CE) 889/2008, ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació, i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el CAECV, qui remetrà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.
En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant, i si són diferents també els del representant davant el CAECV, així com la necessitat d’utilitzar l’additiu o additius sol·licitats en la transformació del producte o productes alimentaris, i la justificació que no existeix cap alternativa al seu ús.
Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.