PROCEDIMENT D’AUTORItZACIÓ D’ÚS TEMPORAL D’ALIMENTACIÓ NO ECOLÒGICA

FPO05110e1_20181023_Alimentacion no eco

Antecedentes

D’acord amb l’article 47 del Reglament (CE) 889/2008, l’autoritat competent de la producció ecològica podrà autoritzar de manera temporal la utilització, per part d’operadors individuals, de pinsos no ecològics durant un període limitat i en relació amb una zona determinada quan s’haja perdut la producció de ferratge o s’imposen restriccions, concretament com a resultat de condicions meteorològiques excepcionals, un brot de malalties infeccioses, la contaminació amb substàncies tòxiques o com a conseqüència d’incendis.

La pèrdua o la restricció en l’ús de ferratges genera una necessitat de trobar alimentació externa per a suplir aquesta necessitat, que en un primer moment s’ha d’intentar trobar d’origen ecològic certificat. L’interessat, per tant, ha de contactar amb els possibles proveïdors més pròxims per a proveir-se d’aliments certificats ecològics. Si amb aquestes gestions no soluciona, totalment o parcial, els seus problemes de proveïment, és quan podrà sol·licitar, com a últim recurs, autorització temporal per a l’ús d’alimentació no ecològica.

El sol·licitant d’aquesta autorització ha de guardar els justificants documentals (còpies de faxos, cartes i correus electrònics, per exemple) d’haver fet aquestes gestions amb els proveïdors ecològics, que hauran d’estar a la disposició del CAECV quan els requerisca.

Procediment d’actuació

L’operador interessat a fer ús de manera temporal de pinsos no ecològics ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el  CAECV, que la remetrà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. Serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.

En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si són diferents, també les del representant davant el CAECV, així com la necessitat d’utilitzar l’additiu o additius sol·licitats en la transformació del producte o productes alimentaris, i la justificació que no existeix cap alternativa al seu ús.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.