AUTORITZACIÓ PER A MANTINDRE LLIGAT EL BESTIAR ECOLÒGIC

FPO05108e1_20181023_atado ganado

Antecedents

D’acord amb el punt vi) de l’apartat b) de l’article 14 del Reglament (CE) 834/2007, el lligat o l’aïllament d’animals estaran prohibits excepte quan es tracte d’un animal individual per un període limitat i estiga justificat per raons de seguretat, benestar o veterinàries.
Malgrat tot, i segons l’article 22 del Reglament, es preveuen excepcions del precepte esmentat abans, quan aquestes siguen necessàries per a garantir que la producció ecològica puga iniciar-se o mantindre’s en explotacions exposades a limitacions climàtiques, geogràfiques o estructurals. En aquest sentit, i d’acord amb l’article 39 del Reglament (CE) 889/2008, l’autoritat competent en matèria de producció ecològica podrà autoritzar que els animals d’explotacions xicotetes es mantinguen lligats quan no es puguen mantindre en grups adequats al seu comportament, sempre que tinguen accés a pastures durant el període de pasturatge i,  quan la pastura no siga possible, que puguen eixir dues vegades per setmana a espais oberts.
L’article 95 del Reglament (CE) 889/2008 també preveu que, durant un període transitori que expirarà el 31 de desembre de 2010, els animals podran mantindre’s lligats en locals ja existents abans del 24 d’agost de 2000, sempre que se’ls faça fer exercici de manera regular i la criança es porte a terme complint amb els requisits relatius al benestar dels animals, amb zones proveïdes de llits adequats, en els quals reben cura individual, sempre que l’autoritat competent haja autoritzat aquesta mesura. A petició dels diferents operadors, l’autoritat competent podrà continuar autoritzant l’aplicació d’aquesta mesura durant un període limitat que finalitzarà abans del 31 de desembre de 2013, a condició que aquestes explotacions ramaderes reben, com a mínim, dues visites de control completes a l’any.

Procediment d’actuació

L’operador que necessite mantindre lligat el bestiar ecològic, ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el CAECV, que remetrà la sol·licitud a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.
En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si són diferents, també les del representant davant el CAECV, així com la necessitat d’utilitzar l’additiu o additius sol·licitats en la transformació del producte o productes alimentaris, i la justificació que no existeix cap alternativa al seu ús.
Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.