El Reglament (CE) núm. 834/2007 disposa, en el seu article 28, que abans de comercialitzar productes com a ecològics o en conversió a l’agricultura ecològica, tot operador que els produïsca, elabore, emmagatzeme, importe d’un tercer país o comercialitze, haurà de notificar aquesta activitat i sotmetre la seua empresa al règim de control que estableix el Reglament. El mateix article 28, en el seu apartat 2, possibilita que els estats membres (en el nostre cas la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural) eximisquen de l’aplicació de l’article esmentat els operadors que venguen els productes directament al consumidor o a l’usuari final, a condició que no produïsquen, elaboren o emmagatzemen els productes, excepte en el punt de venda, ni els importen de països tercers, ni hagen subcontractat aquestes activitats a un tercer. De conformitat amb el que estableix  l’article 28.2 del Reglament (CE) núm. 834/2007 la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, mitjançant la RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, de la Direcció general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, decideix regular determinades excepcions relatives al règim de control dels comerciants minoristes a la Comunitat Valenciana, que venen directament al consumidor final productes ecològics, conforme al Reglament (CE) 834/2007. Aquesta resolució es va publicar el 02/08/2016, va entrar en vigor l’endemà de la seua publicació en el DOGV. Eximeix de l’obligatorietat de notificació i del sotmetiment al règim de control, la venda al consumidor o a l’usuari final dels operadors següents  i/o de les activitats que realitzen:
  • Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecològics que també els comercialitzen al consumidor final i que no comercialitzen productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja envasats i d’etiquetatges per al consumidor final que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament posterior. Aquests operadors han de notificar a l’entitat de certificació aquesta activitat.
  • Cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els subministren exclusivament als  socis.
  • La comercialització de productes ecològics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament.
  • Punts de venda de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap tipus de transformació, i directament des del seu envàs o contenidor original, sempre que el valor de compra acreditat no supere els 24.000 euros anuals. Aquests operadors han de notificar a l’entitat de certificació aquesta activitat. Per a poder notificar l’exempció dels comerços minoristes que s’acullen a aquest últim apartat 4, el CAECV posa a la seua disposició el formulari corresponent.