La Ramaderia Ecològica és un sistema de producció ramadera, lligat al sòl, que té com a objectius la salut del consumidor, el benestar dels animals i la protecció del medi ambient. Els tres principis fonamentals són:

  • Conservació del medi i de l’entorn natural, per a mantindre el medi físic i l’atmosfera sense contaminació, la fertilitat natural del sòl i la biodiversitat; considerant l’aprofitament racional de recursos per animals autòctons i amb una càrrega ramadera adequada per a evitar qualsevol tipus d’impacte negatiu sobre el medi ambient.
  • Màxim respecte cap al benestar i la protecció dels animals. Se’ls faciliten  totes les condicions
    necessàries per a un desenvolupament vital adequat i s’evita produir-los qualsevol tipus de danys, i molèsties innecessàries al llarg de tota la seua vida (manipulació, transport i insensibilització prèvia al sacrifici).
  • Evitar l’ús sistemàtic de substàncies químiques de síntesi en tot el procés productiu, tant en medicaments dels animals, com en forma de fertilitzants o additius a l’hora d’obtindre o preparar els aliments que ha de consumir el bestiar, amb la finalitat de poder garantir de manera feafent l’absència de substàncies residuals en els productes obtinguts dels animals que puguen suposar algun risc per a la salut del consumidor.