REALITZACIÓ D’OPERACIONS DE MUTILACIÓ DEL BESTIAT ECOLÒGIC

FPO05109e2_20181023_fr

Antecedentes

L’article 18 del Reglament (CE) 889/2008, encara que prohibeix la col·locació de gomes en la cua de les ovelles, el tall de cues, la retallada de dents o de becs i l’escornament de forma rutinària, preveu que l’autoritat competent en matèria de producció ecològica puga autoritzar algunes de les operacions abans esmentades per motius de seguretat o si estan destinades a millorar de la salut, el benestar o les condicions higièniques del bestiar. Aquestes autoritzacions s’hauran de fer cas per cas.
Els operadors s’hauran de comprometre a reduir al mínim el sofriment dels animals mitjançant l’aplicació d’una anestèsia o analgèsia adequada i garantint que l’execució de l’operació es porte a terme únicament per personal qualificat.
D’altra banda, es permet la castració física si té per objecte el manteniment de la qualitat dels productes i les pràctiques tradicionals de producció, però solament sota les condicions especificades en el paràgraf anterior. En aquest cas, no és necessari sol·licitar autorització prèvia.
El tall de la punta de les ales de les abelles reines, els sistemes d’estimulació elèctrica en la càrrega i descàrrega d’animals i l’ús de tranquil·litzants al·lopàtics abans i durant el transport del bestiar queden totalment prohibits.

Protocol d’actuació

L’operador que necessite realitzar operacions de mutilació del bestiar ecològic, ja siga per motius de seguretat o bé perquè estan destinades a millorar la salut, el benestar o la higiene del bestiar, d’acord amb el que preveu l’article 18 del Reglament (CE) 889/2008, ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el  CAECV, que la remetrà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. Serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.
Per a poder obtindre l’autorització necessària, ha de presentar la sol·licitud un mes abans de la data que tinga previst realitzar-la.
Al costat de la sol·licitud, ha de presentar-se un informe tècnic en el qual s’expliquen de manera detallada els motius que justifiquen aquesta sol·licitud. L’informe serà emés pel veterinari o l’ADS  de l’explotació.
Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.