AUTORITZACIÓ DE REDUCCIÓ DEL PERÍODE DE CONVERSIÓ DE PLANTES I PRODUCTES VEGETALS

Solicitud de reducción del periodo de conversión R(CE) 889/2008 artículo 36.2a. Parcel·les que anteriorment han estat sotmeses a mesures definides en un programa OFICIAL (ajudes agroambientals, producció integrada de vinya i cítrics,  cultiu sostenible de l’arròs en aiguamolls, lluita contra l’erosió i control integrat, etc.)

Solicitud de reducción del periodo de conversión R(CE) 889/2008 artículo 36.2b Parcel·les que formaven part de zones naturals o agrícoles que no es tractaven amb productes no autoritzats per a la producció ecològica.

D’acord amb el punt 1 de l’article 36 del Reglament (CE) 889/2008, perquè les plantes i els productes vegetals es consideren ecològics, les normes de producció enumerades en els articles 9, 10, 11 i 12 del Reglament (CE) 834/2007 i en el capítol 1 del Reglament (CE) 889/2008  i, si escau, les normes excepcionals de producció recollides en el capítol 6 del Reglament, hauran d’haver-se aplicat normalment en les parcel·les durant un període de conversió d’almenys dos anys abans de la sembra o, en el cas dels prats o els ferratges perennes, d’almenys dos anys abans de la seua explotació com a pinsos procedents de l’agricultura ecològica o, en el cas dels cultius perennes diferents dels ferratges, d’almenys tres anys abans de la primera collita dels productes ecològics.

D’acord amb el punt 2 de l’article 36 del Reglament (CE) 889/2008, l’autoritat competent podrà decidir reconèixer amb caràcter retroactiu com a part del període de conversió tot període anterior en el qual:

  • a) les parcel·les estigueren sotmeses a mesures definides en un programa aplicat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1257/1999, el Reglament (CE) núm. 1698/2005 o en qualsevol altre programa oficial, sempre que les mesures en qüestió garantisquen que no s’han utilitzat en aquestes parcel·les productes no autoritzats en la producció ecològica; o bé
  • b) les parcel·les foren zones naturals o agrícoles que no s’hagueren tractat amb productes no autoritzats per a la producció ecològica.

El període esmentat en la lletra b) del paràgraf primer solament podrà comptabilitzar-se retroactivament quan es faciliten a l’autoritat competent proves satisfactòries suficients que demostren que s’han complit les condicions durant un període mínim de tres anys.

Si la seua sol·licitud s’acull al punt b)  és recomanable que no s’actue sobre les parcel·les fins que es realitze la primera inspecció. Davant el dubte, millor consultar amb el CAECV.

Procediment d’actuació

L’operador interessat a sol·licitar la reducció del període de conversió, basant-se en els articles 36 del Reglament (CE) 889/2008, ha de sol·licitar-ho prèviament al costat de la seua sol·licitud de concessió o d’ampliació de la certificació, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació, i que haurà de presentar, degudament emplenat,  juntament amb la documentació sol·licitada i el justificant del pagament dels costos de la tramitació.

El CAECV revisarà en primer lloc que la documentació presentada permet demostrar que s’han complit les condicions durant un període mínim de tres anys abans de la seua sol·licitud davant el CAECV.  Si la documentació és correcta, ens personarem en la seua explotació per a obtindre una mostra del producte o productes de les parcel·les sol·licitades. Amb el resultat de la revisió documental juntament amb l’obtenció de la mostra, el CAECV emetrà un informe que enviarà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant sis anys.

Text Revisat 18/09/2014