La Qualitat és prioritària en les activitats del CAECV. Les directrius i objectius generals que, en relació amb la Qualitat guien al CAECV, es plasmen en la seua Política de Qualitat.

La Política de Qualitat del CAECV es fonamenta en els següents principis:

 • Mantindre una estructura que inspire confiança en les seues certificacions.
 • La gestió de la certificació del producte ecològic que realitza el CAECV s’orienta al fet que la certificació siga plenament valguda, fiable i objectiva.
 • La imparcialitat, objectivitat i independència en les seues actuacions.
 • El CAECV disposarà d’una estructura documentada que salvaguarde la imparcialitat i que contindrà disposicions que asseguren la imparcialitat de les seues actuacions com a entitat de certificació.
 • L’estructura del CAECV permetrà la participació de totes les parts significativament implicades en el desenvolupament de les polítiques i els principis relacionada amb el contingut i el funcionament del sistema de certificació.
 • El CAECV oferirà els seus serveis de forma no discriminatòria.
 • Els serveis del CAECV seran accessibles a qualsevol sol·licitant, les activitats del qual estiguen dins de l’abast de la certificació oferida.
 • El CAECV avaluarà els productes sol·licitats sobre la base dels criteris descrits en la normativa aplicable.
 • Els criteris enfront dels quals s’avaluaren els productes, documents normatius i qualsevol altre requisit normatiu aplicable estaran a la disposició del sol·licitant i del públic en general.
 • El CAECV assegura que cada decisió sobre certificació es pren per una persona o persones diferents de les quals van realitzar l’avaluació.
 • Tindre els drets i responsabilitats apropiats a les activitats de certificació que ofereix.
 • Que ha pres totes les mesures adequades per a cobrir les responsabilitats legals que puguen derivar-se de les seues actuacions i activitats.
 • Posseir l’estabilitat financera i els recursos necessaris per al funcionament del sistema de certificació.
 • Disposar de personal suficient, amb la necessària formació, qualificació, coneixement tècnic i experiència per a realitzar les activitats de certificació en funció del tipus, rang i volum de treball, sota la responsabilitat d’un director executiu.
 • Tindre un sistema de qualitat que inspire confiança en la seua capacitat de gestionar el sistema de certificació.
 • Establir polítiques i procediments que distingisquen i diferencien clarament, entre certificació de productes i qualsevol altra activitat que el CAECV puga desenvolupar.
 • El CAECV i tot el seu personal, estarà lliure de qualsevol pressió comercial, financera o d’una altra índole que poguera influir en els resultats del procés de certificació.
 • Disposar de regles i procediments formals per a la designació i el funcionament dels comités que participen en el procés de certificació. Els membres d’aquests comités seran triats de manera que s’aconseguisca un equilibri d’interessos i on no predomine gens d’interés particular.
 • Disposar de polítiques i procediments per a la resolució d’al·legacions, reclamacions i recursos rebuts dels sol·licitants o operadors o altres parts, sobre el tractament de la certificació o qualsevol altre assumpte relacionat.
 • Coordinació amb altres Autoritats i Organismes de Control d’Agricultura Ecològica, tant a Espanya com en altres països.

La Política de Qualitat del CAECV es desenvolupa mitjançant totes les actuacions que descriuen el seu Sistema de Qualitat.

El CAECV és responsable d’assegurar que la política de qualitat és entesa, implantada i mantinguda en tots els nivells, amb la finalitat d’aconseguir els nivells de qualitat proposats.