El CAECV considera la gestió de la imparcialitat com un dels elements prioritaris del seu sistema de gestió i establirà els mecanismes necessaris per a demostrar la seua eficàcia.

El CAECV declara conéixer i complir els requisits d’independència, imparcialitat i integritat establits norma ISO/IEC 17065, i disposa de l’autoritat necessària per a responsabilitzar-se del seu compliment en tota l’organització.

Més enllà del compliment dels requisits exigibles per la normativa aplicable i per les entitats d’acreditació, les nostres polítiques i mecanismes de control tenen com a objectiu assegurar la no vulneració dels valors que regeixen la nostra activitat.

El CAECV empra quants mitjans econòmics, tècnics i humans són necessaris per a la consecució de la salvaguarda de la independència, imparcialitat i integritat de les seues actuacions, mitjançant la implantació de mecanismes d’avaluació de les seues activitats i relacions, i dels riscos inherents a aquestes, l’establiment de criteris òptims d’actuació i la implantació de mesures preventives i correctores davant eventuals desviacions.