Política de Privacitat
Dades del Responsable
Identitat Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV)   (CIF: Q9655775F)
Direcció física Postal: C/Tramontana, 16. Edificio C.T.H. – 46240 Polígono Ciudad de Carlet – Carlet (València)
caecv@caecv.com
Telèfon 96 253 82 41

Finalitat en el tractament de les seues dades i terminis de conservació

Contacte Respondre a les preguntes enviades al CAECV, així com atendre les sol·licituds d’informació sobre els productes i serveis que oferim
 Correu electrònic Les dades es conservaran mentre l’usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació
Portal de l’Operador  

Registre dels operadors per a tindre accés a informació sobre les seues parcel·les, productes, controls i certificats.

Administrar la subscripció dels operadors en l’enviament d’informació dels productes i/o serveis que es consideren d’interés per a la seua activitat

Les dades es conservaran mentre l’operador indique la baixa o manifeste el seu dret de cancel·lació.
Consumidors Gestionar els suggeriments o reclamacions enviades al CAECV per part dels consumidors
Les dades es conservaran mentre l’operador/usuari indique la baixa o manifeste el seu dret de cancel·lació.

Legitimació en el tractament de les seues dades

Contacte/Portal de l’Operador Autorització per part de l’usuari/ operador

Destinataris de les seues dades

Cessionari(s) No es produeixen cessions de dades a tercers

Exercici de drets

 

Accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació, portabilitat

 

Pot exercir els seus drets a través del següent mitjà:

Email a protecciondedatos@caecv.com, aportant documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent)

En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web

Termini de resposta 1 mes

AVÍS LEGAL

 1. Dades identificatives (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

Raó social: Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV)

CIF: Q9655775F

Domicili: C/Tramontana, 16. Edificio C.T.H. – 46240 Polígon Ciutat de Carlet – Carlet. València

Telèfon: 96 253 82 41

Fax: 96 255 80 23

Dades Registrals: Ordre de 13 de juny de 1994, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el Reglament sobre Producció Agrícola Ecològica i la seua indicació en els productes agraris i alimentosos, i es crea el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (Diari Oficial núm. 2304 de 06.07.1994) Ref. Base Dades 1512/1994

 1. Ús de la web:

https://www.caecv.com/ proporciona l’accés a nombroses informacions i serveis (d’ara endavant, “els continguts”) pertanyents a Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, CAECV) L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. Aquesta responsabilitat s’estén als registres que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquests registres l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CAECV ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
 • provocar danys en els sistemes físics i lògics de CAECV dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
 • intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CAECV se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación por no estar relacionados con el objetivo. En cualquier caso, CAECV como administrador de su web, actuará diligentemente nada más tenga conocimiento de actos cometidos en contra del presente Aviso Legal.

 1. Política d’enllaços:

Els llocs web enllaçats no estan controlats per CAECV i CAECV no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobe en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs web (excepte l’estipulat en la clàusula 5). CAECV només li està proporcionant aquests enllaços a vosté per a la seua comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per CAECV.

 1. Drets de propietat intel·lectual:

CAECV per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mig tècnic, sense l’autorització de CAECV. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Tots els continguts publicats en el lloc web i especialment els dissenys, textos, imatges, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, així com els noms comercials, les marques o dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dites contingudes sense la prèvia autorització expressa de COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA compta amb l’autorització per a la publicació en el seu web de les imatges, textos i logos dels seus clients.

 1. Limitació de responsabilitats:

CAECV respondrà dels danys i perjudicis que l’usuari puga patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan dits danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta d’aquesta entitat, havent provat que no ha complit les exigències i requisits legals i reglamentàriament establits. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per Internet i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. CAECV no es fa responsable dels perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a CAECV , que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CAECV , degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. CAECV no serà responsable si no té coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana a través dels seus enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si ho té, actua amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç o la informació corresponent.

 

 1. Jurisdicció i lleis aplicables:

La llei aplicable al contracte actual serà la Llei Espanyola. Per a les controvèrsies que poguessin sorgir en ocasió del contracte actual, les parts, amb renúncia del seu fur propi, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de València.

 1. Generalitats

COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions legals que li puguen correspondre en dret.

 1. Modificació de l’Avís Legal:

Eventualment, aquestes Condicions d’Ús poden ser revisades amb la finalitat d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els nostres procediments de recollida i ús de la informació, l’aparició de nous serveis o l’exclusió d’uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seua publicació en la web, per la qual cosa és important que revises regularment aquestes Condicions d’Ús amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis haguts.

El CAECV està present també en les xarxes socials:

RRSS Política de privacitat Condicions d’ús
YOUTUBE https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ https://www.youtube.com/static?gl=ES&template=terms&hl=es
FACEBOOK https://www.facebook.com/about/privacy https://es-es.facebook.com/notes/ensenadahoycom/t%C3%A9rminos-y-condiciones-de-uso/188842041152920/
TWITTER https://twitter.com/es/privacy https://twitter.com/es/tos

El CAECV adopta medidas de índole técnica, administrativa y organizativa en sus sistemas con el fin de proteger la información de carácter personal, evitando su pérdida, robo, divulgación, alteración o uso no autorizado.

Si tienes alguna pregunta o duda, puede ponerse en contacto con nosotros a través de protecciondedatos@caecv.com