Què és l’agricultura ecològica? És un sistema de producció agroalimentari que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació dels recursos naturals, el benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors. En què ens beneficia el consum de productes ecològics? Evitem la ingesta diària de residus fitosanitaris, que ens porten a acumular tòxics en el nostre organisme. La normativa de producció ecològica només autoritza els fitosanitaris d’origen natural i sense efectes nocius per a la salut. Els productes ecològics no tenen ni colorants artificials, i tampoc contenen antibiòtics, ja que està prohibit l’ús de substàncies per a estimular el creixement vegetal o la producció dels animals. Així que, a part de conservar millor sabor, els productes ecològics són més saludables i nutritius: contenen major acumulació de sucres i vitamines, minerals, proteïnes antioxidants i major percentatge de matèria seca. En què consisteix el període de conversió? És la transició de l’agricultura tradicional a l’ecològica. Tal com estableix la normativa, el període és de tres anys en cultius perennes i de dos anys en els cultius anuals. Un període que s’iniciarà a partir de la presentació de la sol·licitud davant el CAECV. Es poden utilitzar fems? S’ha de procurar minimitzar la gestió del fem, sense arribar a aconseguir els 170 quilos de nitrogen per hectàrea i any. A més, queda prohibit l’ús de fertilitzants minerals nitrogenats, entre uns altres. Com controlem plagues i malalties? A l’hora de controlar plagues i malalties, qualsevol pràctica que es realitze ha d’orientar-se sempre en la prevenció. Com? Seleccionant les espècies i varietats adequades i realitzant un programa adequat de rotació. També es poden utilitzar mitjans mecànics de cultiu a través de la protecció dels enemics naturals mitjançant tanques, nius o el control de la flora arvense. Com evitem riscos de contaminació? En funció del tipus d’explotació existeixen diferents aspectes que és necessari controlar per a evitar riscos de contaminació: • S’han d’establir mesures adequades per a evitar la contaminació per deriva, per exemple, mitjançant tanques vegetals o barreres físiques. • En cas d’utilitzar maquinària compartida amb cultius convencionals, s’ha d’assegurar una correcta neteja prèvia al seu ús en el cultiu ecològic. • Si s’emmagatzemen productes d’ús convencional i ecològics, cal emmagatzemar-los de manera separada i independent, sempre ben senyalitzat. Documentació justificant de la collita ecològica El productor ecològic ha de guardar els justificants documentals (factures, albarans dels productes fitosanitaris emprats), i tota la informació necessària per a realitzar la traçabilitat correcta del producte. Davant qualsevol inspecció del CAECV, és imprescindible presentar emplenat el Registre de Producció Vegetal.