AUTORITZACIÓ DEL PLA DE CONVERSIÓ I/O DE LES MESURES DE CONTROL DE PRODUCCIÓ PARAL·LELA

FPO05112e1_20181023_Produccion paralela_fr

Antecedentes

D’acord amb l’article 11 del Reglament (CE) 834/2007 ,tota l’explotació agrícola es gestionarà d’acord amb els requisits aplicables a la producció ecològica.
Malgrat tot, i segons el mateix reglament, en certes situacions una explotació pot dividir-se en unitats clarament diferenciades, i no totes han d’estar gestionades d’acord amb la producció ecològica. En aquests casos, l’agricultor mantindrà la terra, els animals i els productes que s’utilitzen per a la producció ecològica o es produïsquen en les unitats ecològiques separats d’aquells que s’utilitzen o es produïsquen en les unitats no ecològiques, i mantindrà un registre documental adequat que demostre la separació esmentada.
Pel que fa als animals, haurà d’haver-hi diferents espècies. Pel que fa a l’aqüicultura, podran estar presents les mateixes espècies, sempre que hi haja una separació adequada entre les instal·lacions de producció. Pel que fa a les plantes, haurà d’haver-hi diferents
varietats que puguen diferenciar-se fàcilment, a criteri del CAECV.
Segons l’article 40 del Reglament (CE) 889/2008, un productor podrà tindre unitats de producció ecològica i no ecològica:

 

 • a) En el cas que es produïsquen cultius perennes que requerisquen un període de cultiu d’almenys tres anys, i les varietats dels quals no puguen diferenciar-se fàcilment, sempre que es complisquen les següents condicions:
  • i) que la producció que es tracte estiga inclosa en un pla de conversió que comprometa el productor formalment. L’inici de la conversió a la producció ecològica de l’última part de les superfícies incloses ha de començar com més prompte millor i, en tot cas, en un termini màxim de cinc anys;
  • ii) que s’hagen pres les mesures oportunes per a garantir en tot moment la separació dels productes procedents de cadascuna de les unitats considerades;
  • iii) que la collita de cadascun dels productes considerats es comunique a l’organisme o autoritat de control amb una antelació d’almenys 48 hores;
  • iv) que, una vegada acabada la collita, el productor informe l’Autoritat de Control (CAECV) de les quantitats exactes collides en les unitats en qüestió i les mesures aplicades per a separar els productes;
  • v) que el pla de conversió i les mesures de control hagen sigut aprovats per l’autoritat competent. Aquesta aprovació haurà de confirmar-se tots els anys després de l’inici del pla esmentat.
 • b) En el cas de les superfícies destinades a la investigació agrària o l’educació oficial autoritzades per les autoritats competents dels estats membres, i sempre que es complisquen les condicions establides en la lletra a), incisos ii), iii) i iv) i la part pertinent de l’incís v).
 • c) En el cas de les superfícies destinades a la producció de llavors, de material de reproducció vegetativa i de plançons, i sempre que es complisquen les condicions establides en la lletra a), incisos ii), iii) i iv) i la part pertinent de l’incís v).
 • d) en el cas de prats exclusivament utilitzats perquè pasten els animals.

Per tant, l’autoritat competent en matèria de producció ecològica ha d’aprovar i confirmar anualment el pla de conversió i les mesures de control esmentats en la lletra a), mentre que en els casos esmentats en les lletres b) i c) haurà d’aprovar i confirmar anualment les mesures de control.

Procediment d’actuació

L’operador que necessite aquesta autorització ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el  CAECV, que la remetrà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.

En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si són diferents, també les del representant davant el CAECV.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.