PROTOCOL DE TRAMITACIÓ D’EXCEPCIONS PER PART DE L’AUTORITAT COMPETENT, sobre la base del que estipula el R(CE) 834/2007 del Consell.

Els tràmits i les actuacions relacionades amb el control i la certificació dels operadors, de forma general, les ha de realitzar directament el CAECV com a Autoritat de Control. No obstant això, hi ha diverses situacions que han de ser autoritzades de forma excepcional per part de l’autoritat competent en matèria de producció ecològica. La normativa defineix quina ha de ser l’actuació i les funcions que han d’assumir tant l’autoritat competent com l’autoritat de control.

Les normes excepcionals formen part d’aquelles excepcions que han de ser autoritzades per l’autoritat competent.

Els operadors que desitgen obtindre autorització sobre alguna d’elles han de sol·licitar-ho al CAECV amb el formulari corresponent. Una vegada s’ha pres decisió per part de de el Comité de Certificació, el CAECV remetrà a l’autoritat competent tota la documentació relativa a la decisió sobre la sol·licitud presentada, i serà l’autoritat competent qui resoldrà́ i n’informarà el CAECV. Serà el CAECV qui comunique la resolució a l’operador.

Tota la informació relativa a la gestió i terminis de les normes excepcionals pot trobar-la en el Manual per a  la Certificació.

EXCEPCIONS A LA NORMA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA QUE HA D’AUTORITZAR L’AUTORITAT COMPETENT.

EXCEPCIONS EN LES QUALS L’AUTORITAT COMPETENT DELEGA LA FACULTAT D’AUTORITZACIÓ EN EL CAECV

Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no se hayan obtenido por el método de producción ecológico (Artículo 45 del R(CE) 889/2008).