L’Agricultura Ecològica, denominada també biològica, és un sistema de producció i elaboració que té com a objectiu l’obtenció d’aliments d’òptima qualitat, organolèptica i lliures de residus, de manera que minimitza l’impacte humà en el medi ambient. Utilitza els recursos naturals de manera òptima i contribuieix, així, a preservar la biodiversitat vegetal i animal. Aposta també per impulsar el desenvolupament local sostenible de la zona. Tot això suposa recórrer a la naturalesa sense haver de trencar el seu cicle biològic, és a dir, extraure de la terra el que la terra és capaç de donar sense sobreexplotar-la amb l’ús de substàncies contaminants.

La norma regula la producció de productes agraris vius, o no transformats (vegetals, animals, animals de l’aqüicultura i algues), i de productes agraris transformats i destinats a ser utilitzats per a l’alimentació humana, pinsos, material de reproducció vegetativa, llavors, i llevats.

Mitjançant l’agricultura ecològica es pretenen aconseguir els objectiu següents:

  • Produir aliments de màxima qualitat, sanitària i organolèptica.
  • Preservar la seguretat alimentària.
  • Ser mediambientalment sostenible i econòmicament rendible.
  • Afavorir el desenvolupament rural.
  • Treballar de forma integrada amb els ecosistemes.
  • Augmentar o mantindre la fertilitat dels sòls.
  • Fer el màxim ús possible dels recursos renovables i locals.
  • Evitar les formes de contaminació que puguen ser conseqüència resultar de les tècniques agràries.
  • Mantindre la diversitat genètica del sistema agrari i del seu entorn.