APICULTURA I PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
L’apicultura és una activitat important que contribueix a la protecció del medi ambient i a la producció agroforestal mitjançant l’acció pol·linitzadora de les abelles.
Els principis fonamentals de l’APICULTURA ECOLÒGICA estan estretament vinculats al tractament dels ruscos al mateix temps que la qualitat del medi ambient. També es tenen en compte les condicions d’extracció, elaboració i emmagatzematge dels productes apícoles.
Aquests principis fonamentals es poden resumir en els següents punts:
1. Selecció de les races de les abelles. Es té molt en compte la seua capacitat d’adaptació i resistència.
2. Ubicació dels colmenars. És important tindre les fonts de nèctar natural a prop, a més de mantindre una distància suficient de les zones de producció no ecològica.
3. Alimentació de les abelles. Es guardaran reserves de mel per a passar l’hivern, però ha de ser mel ecològica, preferentment de la mateixa unitat ecològica.
4. Mètodes de gestió zootècnica i identificació dels colmenars. Tracte adequat de les abelles i registre de la ubicació dels ruscos.
5. Característiques dels ruscos i materials amb els quals es fabriquen. Ús fonamental de productes naturals.