AUGMENT DEL PERCENTATGE DE REPOSICIÓ ANUAL AMB BESTIAR NO ECOLÒGIC

FPO05107e1_20181022_Reposición no eco

Antecedents

D’acord amb l’article 9 del Reglament (CE) 889/2008, que tracta sobre la procedència dels animals no ecològics, es podran introduir animals no ecològics en una explotació únicament amb finalitats de cria quan no es dispose d’un nombre suficient d’animals ecològics i solament en les condicions següents:

  1. Quan es constitueix per primera vegada un bestiar, els mamífers joves no ecològics es criaran de conformitat amb les normes de producció ecològiques immediatament després del deslletament. A més, els animals hauran de tindre menys de sis mesos en el cas de vedells i poltres, menys de seixanta dies en corders i cabrits, i pesar menys de 35 kg en el cas de garrins. En aquest cas no és necessari sol·licitar autorització.
  2. Els mamífers adults no ecològics, mascles i femelles nul·lípares, destinats a la renovació d’un bestiar ecològic es criaran, una vegada entren en l’explotació, de conformitat amb les normes de la producció ecològica. A més, el nombre de femelles no ecològiques solament podrà representar un màxim d’un 10% del bestiar adult equí i boví i d’un 20% del bestiar adultporcí, oví i caprí. Quan les unitats tinguen menys de deu animals, en el cas de boví i d’equí, o de cinc, en el cas de porcí, d’oví i de caprí, la renovació es limitarà a un animal no ecològic a l’any. En aquest cas no és necessari sol·licitar autorització.
  3. Els ramaders ecològics que, per motiu d’una important ampliació de l’explotació, d’un canvi de raça, de l’inici d’una nova especialització ramadera o de tindre una raça en perill d’extinció, necessiten superar el percentatge de reposició amb femelles nul·lípares no ecològiques permès (un 10 % anual en boví i equí i un 20 % en porcí, oví i caprí) fins a un màxim d’un 40 %, HAURAN DE DEMANAR AUTORITZACIÓ PRÈVIA A l’AUTORITAT COMPETENT en matèria de producció ecològica. En el cas d’introduir femelles de races en perill d’abandó (d’acord a l’annex IV del Reglament (CE) 1974/2006 de la Comissió), no serà necessari que aquestes femelles siguen nul·lípares.
  4. Per a la renovació dels abellars, un màxim d’un 10 % anual de les abelles reines i dels eixams podran ser renovats amb abelles reines i eixams no ecològics, sempre que aquests es col·loquen en ruscs amb bresques o làmines de cera procedents d’unitats de producció ecològica. En aquest cas no és necessari sol·licitar autorització.

Procediment d’actuació

L’operador que es trobe en el cas c) i necessite augmentar el percentatge de reposició anual amb bestiar ecològic, ha de sol·licitar-ho prèviament, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el CAECV, que remetrà la sol·licitud a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.
En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si són diferents, també les del representant davant el CAECV, així com la necessitat d’utilitzar l’additiu o additius sol·licitats en la transformació del producte o productes alimentaris, i la justificació que no existeix cap alternativa al seu ús.
Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.

En el cas de bestiar boví i equí, es consideren animals adults aquells que tenen més de dos anys de vida (vint-i-quatre mesos). En cas de bestiar oví, caprí i porcí, es consideren animals adults aquells que tenen més de sis mesos de vida.