AUTORITZACIÓ PER A l’ÚS DE LLAVORS I CREÏLLES DE SEMBRA NO ECOLÒGIQUES

FPO0536e5_Solicitud autorizacion matvegetal no eco_20181018_fr

Antecedents

D’acord amb el punt 2 de l’article 45 del Reglament (CE) 889/2008, i sota les normes excepcionals de producció que es preveuen en el capítol 6 del mateix reglament, es podran utilitzar llavors i creïlles de sembra no ecològiques sempre que les llavors o creïlles de sembra no s’hagen tractat amb productes fitosanitaris diferents dels autoritzats per al tractament de llavors, de conformitat amb l’article 5, apartat 1, llevat que l’autoritat competent de l’estat membre haja prescrit un tractament químic, de conformitat amb el que  disposa  la Directiva 2000/29/CE, del Consell (16), per a totes les varietats d’una espècie concreta en la superfície en la qual s’utilitzen les llavors o les creïlles de sembra.

L’autorització es concedirà abans de la sembra del cultiu i durant un període vegetatiu cada vegada.
Solament es podrà concedir autorització per a emprar llavors o creïlles de sembra que no s’hagen obtingut mitjançant el mètode de producció ecològic en les següents situacions:

  • a) si no està inscrita en la base de dades del MARM cap varietat de l’espècie que l’usuari desitja obtindre.
  • b) si cap proveïdor (a saber, un operador que comercialitza llavors o creïlles de sembra a altres operadors) pot subministrar les llavors o creïlles de sembra abans de sembrar o plantar en situacions en les quals l’usuari haja encarregat les llavors o creïlles de sembra amb una antelació raonable.
  • c) si la varietat que l’usuari desitja obtindre no està inscrita en la base de dades del MARM, i si aquest usuari pot demostrar que cap de les alternatives inscrites de la mateixa espècie són adequades i, per això, l’autorització és important per poder produir-les.
  • d) si està justificat per motius d’investigació, assajos en proves de camp a petita escala o per a la conservació de varietats, sempre amb l’aprovació de l’autoritat competent en matèria de producció ecològica.

Procediment d’actuació

L’operador interessat a sol·licitar l’autorització per a l’ús de llavor o creïlla de sembra no ecològica en el registre d’explotacions agropecuàries del CAECV, sobre la base de l’article 45 del Reglament (CE) 889/2008, ha de sol·licitar-ho de forma prèvia, ABANS DE LA SEMBRA, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació, i que haurà de presentar en el CAECV, degudament emplenat, juntament amb la documentació que calga adjuntar. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.

En la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si són diferents, també les del representant davant el CAECV, així com la declaració i documentació que s’adjunta.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant cinc anys.