AUTORITZACIÓ PER A UTILITZAR ANIMALS NO ECOLÒGICS EN EXPLOTACIONS AVÍCOLES ECOLÒGIQUES

FPO05111e5_20181023_fr

Quan siguen necessàries per a garantir el subministrament d’animals, en el cas que no existisquen en el mercat en la seua variant ecològica, i d’acord amb l’article 42 del Reglament (CE) 889/2008, l’autoritat competent en matèria de producció ecològica podrà autoritzar la utilització d’animals no ecològics en explotacions avícoles ecològiques de forma excepcional, segons un dels dos supòsits següents recollits per la normativa:

  • Quan es constituïsca inicialment un bestiar, es renove o es repose, i no hi haja un nombre suficient d’aus de corral criades de manera ecològica es podran introduir aus de corral criades de manera no ecològica en una unitat de producció d’aus de corral ecològiques, a condició que les polletes destinades a la producció d’ous i aus de corral per a la producció de carn tinguen menys de 3 dies. Haurà d’aportar la documentació que justifica que després de fer les gestions necessàries ha pogut comprovar que no n’existeix disponibilitat en producció ecològica.
  • Fins al 31 de desembre de 2017, es podran introduir en una unitat ramadera ecològica polletes criades de manera no ecològica destinades a la producció d’ous que tinguen un màxim de divuit setmanes quan no es dispose de polletes criades de manera ecològica i sempre que es complisquen les disposicions pertinents establides en les seccions 3 (Pinsos-Alimentació) i 4  (Profilaxi i tractaments veterinaris) del capítol 2 del Reglament (CE) 889/2008.

Les polletes criades de manera no ecològica, una vegada introduïdes en la granja ecològica i sotmeses als requisits normatius de la producció ecològica, hauran de sotmetre’s al període de conversió establit en l’article 38 lletra d) del Reglament (CE) 889/2008, que serà de sis setmanes des de l’entrada de les polletes en la granja ecològica. Durant aquest període els ous produïts no podran vendre’s com a productes ecològics. La venda com a producte no ecològic haurà de poder justificar-se adequadament.

Procediment d’actuació

L’operador que, per causes excepcionals, necessite introduir animals no ecològics en la seua explotació avícola ecològica, ha de sol·licitar-ho de forma prèvia, utilitzant el model Sol·licitud ús polletes no eco.doc, i que haurà de presentar, degudament emplenat, en el  CAECV, que la remetrà a l’autoritat competent en matèria de producció ecològica perquè siga tramitada. L’operador serà informat degudament de la resolució de la sol·licitud.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant sis anys.

EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE POLLITAS NO ECOLÓGICAS EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS ECOLÓGICAS

NOTA IMPORTANT!

El CAECV gestionarà la tramitació de la seua sol·licitud davant l’autoritat competent i comunicarà la resposta de la CAPAA.
Sense l’autorització expressa per a introduir animals no ecològics, no podrà introduir les polletes
en la seua explotació i, en cas de fer-ho, incompliria  els requisits normatius sobre producció ecològica.  És necessari que presente aquesta sol·licitud  amb  temps suficient (almenys un mes abans de l’entrada de polletes) per a poder realitzar les gestions necessàries perquè puga ser autoritzat.