Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica

L’objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, per mitjà del suport a les activitats subvencionables que s’esmenten en l’apartat «Informació Complementària».

Más información: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688&version=amp