Informació d’interés sobre l’ús de coure, productes fitosanitaris i la detecció de les molècules Matrine i Ivermectina

REDUCCIÓ DE LA QUANTITAT DE COURE A UTILITZAR A pesar que el coure és una de les principals eines fitosanitàries amb les quals compten els agricultors ecològics, no ha d’oblidar que el coure és un metall pesant i s’ha de limitar el seu ús per la seua toxicitat. El 13 de desembre de 2018, mitjançant el Reglament (UE) 2018/1981 de la Comissió, es va modificar l’annex del Reglament d’Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió, restringint l’ús dels productes fitosanitaris que continguen compostos de coure a una taxa d’aplicació màxima de 28 kg de coure per ha al llarg d’un període de 7 anys (és a dir, una mitjana de 4 kg/ha/any), a fi de minimitzar la posible acumulació en el sòl i l’exposició dels organismes no objectiu. Este Reglament és aplicable a partir de l’1 de gener de 2019 i, encara que el canvi encara no s’ha vist reflectit en la normativa de producció ecològica, és aplicable, en tractar-se d’una normativa de major rang. Per favor, tinguen en compte esta condició a l’hora de realitzar les seues aplicacions. PRODUCTES FITOSANITARIS COMERCIALS: COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLIDES D’ÚS DE PRODUCTE El Reglament (CE) 889/2008 estableix que en cas que els cultius no puguen protegir-se adequadament de les plagues i malalties mitjançant mesures preventives, només poden utilitzar-se productes fitosanitaris que hagen sigut autoritzats per a la seua utilització en producció ecològica, inclosos en l’annex II. A més, estableix que estes substàncies han de complir, com a mínim, les  d’utilització, i especifica condicions més restrictives per a la seua utilització en la producció ecològica. Vosté ha de guardar i presentar en la inspecció tots els documents justificatius que demostren que s’ha complit amb els requisits normatius (documents justificatius d’adquisició d’insumos, fitxes tècniques dels insumos aplicats, registres d’aplicació en els quaderns de producció vegetal, etc.) Per favor, tinga en compte estos requisits abans de la seua adquisició i respecten-los en cas que els utilitzen. En el següent enllaç poden realitzar les comprovacions oportunes: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp MATRINE I IVERMECTINA Recentment han sigut detectades en certes fruites i hortalisses la presència de dues molècules naturals: Matrine i Ivermectina. Estes molècules són alcaloides d’origen natural procedents d’extractes vegetals. Les dos substàncies tenen propietats pesticides, no obstant això, no figuren en l’annex del R(UE) 540/2011 com a substàncies actives de fitosanitaris, ni en els annexos de R(CE) 889/2008, per la qual cosa, NO ESTAN AUTORITZADES en producció ecològica. S’ha centrat el focus en els fertilitzants d’origen vegetal (extractes de plantes) com a origen d’estes molècules. Per això, és necessari que revise els seus insumos per a asegurar l’absència d’estos components.