La Comissió Europea modifica el reglament sobre producció i etiquetatge de productes ecològics

La Comissió Europea ha publicat una modificació normativa del Reglament (CE) núm. 889/2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.

Els principals canvis d’este Reglament són els següents:

PRODUCCIÓ VEGETAL

Annex I: fertilitzants, condicionadors del sòl i nutrients esmentats en l’article 3, apartat 1, i en
l’article 6 quinquies, apartat 2.
• Es modifica el contingut d’este annex. Els canvis més destacables són els següents:
a) S’inclouen els següents productes:
Proteïnes hidrolitzades d’origen vegetal
Xylitol
b) S’inclou la canya de sucre per a l’obtenció de calç industrial
Annex II: plaguicides i productes als quals es refereix l’article 5, apartat 1
• Es modifica el contingut d’este annex. Els canvis més destacables són els següents:
a) S’inclouen els següents productes:
Fosfat diamònic, únicament com a atraient en paranys.
Extracte d’all (Allium sativum)
Substància activa COS-OGA
Escorça de sauce (Salix spp. Cortex)
b) Es produeixen modificacions en la denominació i condicions d’utilització de:
Substàncies bàsiques
Etilé

PRODUCTES TRANSFORMATS

• Article 27 “Ús de determinats productes i substàncies en la transformació d’aliments”: Es
modifica l’apartat 1 f) relatiu a minerals (inclosos els oligoelements), vitamines, aminoàcids i
micronutrients.

VI

Annex VIII bis. Productes i substàncies autoritzats per al seu ús o addició en els productes ecològics del sector del vi als quals es fa referència en l’article 29 quarter
• Es modifica el contingut d’este annex. Els canvis més destacables són els següents:
a) S’inclouen, amb finalitats d’addició:
Llevats inactius
Autollisats de llevat
Corfes de llevat
b) S’inclouen, amb finalitats de clarificació:
Proteïnes de creïlla
Extractes proteinicis de llevat
Quitosano derivat de’Aspergillus niger
c) S’inclouen, amb finalitats d’ocupació:
Manoproteínas de llevat
Quitosano derivat d’Aspergillus niger

RAMADERIA

• Article 25 “Normes específiques per a la profilaxi i el tractament veterinari en l’apicultura”: Es modifica l’apartat 1, incloent l’hidròxid de sodi per a la neteja i desinfecció dels marcs, els ruscos i les bresques.
• Article 42 “Utilització d’animals no ecològics”: Es modifica la lletra b), ampliant fins a 31 de desembre de 2020 la introducció de pollites criades de manera no ecològica destinades a la producció d’ous.
• Article 43 “Utilització de pinsos no ecològics d’origen vegetal i animal per als animals”: Es modifica el paràgraf segon, ampliant als anys civils 2018, 2019 i 2020 el percentatge màxim de pinsos proteics no ecològics.

AQÜICULTURA

• Article 25 terdecies “Normes específiques sobre pinsos per a determinats animals de l’aqüicultura”: Es modifica l’apartat 3 b) relativa a la ració alimentària dels llagostins blancs i de les gambes d’aigua dolça.

Descarregar nova normativa