Noves normes UNE sobre productes agrícoles utilitzables en la producció ecològica

Més informació: http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/nuevas-normas-une-sobre-productos-agr%EDcolas-utilizables-en-la-producci%F3n-ecol%F3gica-/tcm7-476105-16

L’objectiu d’aclarir i ordenar el mercat d’aquests insums i oferir garanties als agricultors usuaris dels mateixos i es pretén que es convertisquen en una referència per a agricultors, els fabricants de insums i les entitats de certificació.

L’elaboració d’aquestes normes, que ha suposat més de dos anys de treball, donada la seua gran complexitat tècnica i la multiplicitat de parts interessades, marca un moment important per al desenvolupament de l’agricultura ecològica espanyola.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, ha impulsat i finançat, a través de l’Associació Espanyola de Normalització, l’elaboració d’unes normes privades i voluntàries per a aclarir i ordenar el mercat dels productes agrícoles utilitzables en l’agricultura ecològica.

Donat que aquests productes no estan inclosos en l’àmbit d’aplicació dels Reglaments comunitaris que regulen la producció ecològica, encara que si inclouen normes bàsiques i llistats restringits de productes autoritzats, no poden ser certificats baix aquesta normativa ni poden ser etiquetats ni publicitats amb el logo ecològic europeu. Aquesta situació ha donat lloc a confusió en el mercat i ha generat una problemàtica per als agricultors davant l’aparició de residus de substàncies no permeses en els productes finals certificats com a ecològics, orgànics o biològics.

Per açò, el Ministeri, a demanda del sector i dels grups d’interés afectats, ha impulsat i finançat l’elaboració d’aquestes normes UNEIX amb l’objectiu d’aclarir i ordenar el mercat d’aquests insums i oferir garanties als agricultors usuaris d’aquests. Al mateix temps, es pretén que aquestes Normes UNEIX es convertisquen en una referència per a agricultors, els fabricants d’insums i les entitats de certificació.

NORMES UNE

D’aquesta forma, l’Associació Espanyola de Normalització, posa a partir d’avui a la disposició del públic tres noves normes, d’aplicació voluntària, per als insums utilitzats en la producció vegetal ecològica:

– UNE 142500: Productes Fertilitzants, esmenes i substrats de cultiu.

– UNE 315500: Productes per a la gestió de plagues i malalties vegetals.

– UNE 66500. Requisits mínims per a la certificació d’insums utilitzables en la producció vegetal ecològica segons les Normes UNEIX 142500 i UNE 315500.

Les Normes UNE 142500 i UNE 315500 constitueixen normes de producte, que estableixen els requisits de producció, envasat, etiquetatge i comercialització de fertilitzants i fitosanitaris respectivament, i van dirigides als fabricants d’aquests insums.

La Norma UNE 65500, és una norma d’avaluació de la conformitat, de les normes anteriors. Estableix els requisits mínims que han de complir els esquemes de certificació, tant pel que fa al personal que participa en les diferents fases de l’avaluació com en el procediment de certificació. Va dirigida a les entitats que realitzen la certificació d’insums d’ús en producció agrícola ecològica.

L’elaboració d’aquestes normes, durant més de dos anys de treball, ha tingut una gran complexitat tècnica donada la multiplicitat de parts interessades, i la necessitat de consens: experts de Comunitats Autònomes i de diferents Sotsdireccions del Ministeri, ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), Associacions representatives i Empreses fabricadores i comercialitzadores d’insums (AEFA-Associació Espanyola de Fabricants d’AgronutrientsAEFISA-Associació Espanyola de Fitosanitaris i Sanitat Ambiental; ANFFE-Associació Nacional de Fabricants de Fertilitzants) Representants del sector ecològic, Entitats de certificació de la producció ecològica i d’insums, etc.

La culminació d’aquest treball marca, per tant, un moment important per al desenvolupament de l’agricultura ecològica espanyola. Aquestes tres normes, voluntàries i pioneres, seran una valuosa eina que aportara solucions i que dotarà als productes certificats d’una distinció que serà valorada positivament pel mercat.