RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

Convocatòria: CONVOCATORIA 3.2

En el marc de les bases d’aquestes ajudes, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8113, de 25 d’agost de 2017, mitjançant l’Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d’agricultors i agricultores i agrupacions d’agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. I en virtut de les facultats que em confereixen la lletra b del punt 4 de l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l’article 13.1.h del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (DOGV 5344, 12.09.2006) i el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l’organisme pagador de les despeses corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana, i s’estableix la seua organització i funcionament (DOGV 5344, 12.09.2006) els dos en la redacció vigent, resolc:

Primer. Convocatòria

Convocar les ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, incloses en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna i les bases de les quals han sigut publicades mitjançant l’Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de 2017, en concret per als règims de qualitat recollits en el punt 2.1 de la base tercera, de l’annex II d’aquesta (DOGV 8113, 25.08.2017).

Segon. Finançament de les ajudes

1. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria estaran finançades pel FEADER, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana, en els percentatges que es determinen en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, del qual formen part, enquadrades en l’operació 3.2.1, Promoció i informació sobre règims de qualitat, submesura 3.2, Suport a les activitats d’informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat interior, de la mesura 3, Règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 2. La dotació pressupostària es farà a càrrec del capítol IV de la secció 12, entitat 91, del pressupost de despeses de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, línia SO832000, de l’exercici 2018, fins a un import màxim de 829.872 euros.

Tercer. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes i s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, i es poden presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. La documentació que ha d’adjuntar a les sol·licituds d’ajuda apareix indicada en la base novena del annex II de l’Ordre 21/2017.

Més informació: CONVOCATORIA 3.2