Ajudes a la participació per primera vegada d’agricultors i agricultores i agrupacions d’agricultors i agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Convocatoria: CONVOCATORIA 3.1

En el marc de les bases d’aquestes ajudes, publicades en el DOGV número 8113, de 25 d’agost de 2017, mitjançant l’Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d’agricultors i agricultores i agrupacions d’agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d’informació i promoció portades a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. I en virtut de les facultats que em confereixen la lletra b del punt 4 de l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i l’article 13.1.h del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (DOGV 5344, 12.09.2006) i el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l’organisme pagador de les despeses corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i s’estableix la seua organització i funcionament (DOGV 5344, 12.09.2006) ambdós en la seua redacció vigent, resolc:

Primer. Convocatòria

Convocar les ajudes a la participació per primera vegada de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna i les bases de la qual han sigut publicades mitjançant l’esmentada Ordre 21/2017, de 25 de juliol, en concret per als règims de qualitat arreplegats en el punt 3.1 de la base segona, de l’annex I d’aquesta (DOGV 8113, 25.08.2017).

Segon. Finançament de les ajudes

1. Les ajudes regulades en la present convocatòria estaran finançades pel FEADER, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana, en els percentatges que es determinen en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, del qual formen part, enquadrades en l’operació 3.1.1, «Ajuda a la participació per primera vegada d’agricultors i agrupacions en règims de qualitat», submesura 3.1, «Suport a la nova participació en règims de qualitat», de la mesura 3, «Règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris». 2. La dotació pressupostària es farà amb càrrec al capítol IV de la Secció 12, entitat 91, del pressupost de despeses de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, línia SO832000, de l’exercici 2018, fins a un import màxim de 106.428,37 euros. Tercer. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 1. El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i s’iniciarà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Les sol·licituds i la documentació adjunta s’han de presentar preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, però també en qualsevol dels registres prevists en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. La documentació que s’ha d’adjuntar a les sol·licituds d’ajuda apareix relacionada en la base huitena de l’annex I de l’Ordre 21/2017.

Més informació Convocatoria: CONVOCATORIA 3.1