Canvis en el logotip a utilitzar en l’etiquetatge i en la publicitat dels productes ecològics

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant acord de la Mesa de Coordinació de la Producció Ecològica (MECOECO), ha acordat la modificació del disseny del logotip de la producció ecològica. Este canvi afecta a la utilització del logotip en l’etiquetatge i en la publicitat dels productes ecològics. El sentit del logotip de la producció ecològica del CAECV és el de proporcionar una major confiança al consumidor, identificant a l’entitat que certifica el compliment dels requisits exigits al producte ecològic. Amb la finalitat de no confondre al consumidor sobre l’origen de la matèria primera del producte, s’han realitzat algunes modificacions, entre les quals destaca l’eliminació del terme COMUNITAT VALENCIANA. Totes les autoritats de control públiques comparteixen la mateixa imatge, basada en la marca nacional de la producció ecològica i registrada en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Totes elles han realitzat canvis en el seu logo, sota les mateixes directrius. Tots aquells operadors amb productes en conversió, també disposaran del logotip corresponent. El canvi és efectiu des del passat 1 de gener de 2019, encara que les etiquetes existents podran continuar utilitzant-se fins al 31.12.2020 o fins a esgotar existències. Des del CAECV estem actualitzant la guia d’ús logos, indicacions i referències a la producció ecològica, perquè l’operador dispose de tota la informació necessària per a poder dissenyar un etiquetatge correcte, en compliment de la normativa aplicable, d’una forma clara i senzilla.