DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris. [2018/1589]

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris. [2018/1589]

20180220 Decret de venda proximitat

La regulació i l’acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris respon a la creixent demanda del sector productor primari i agroalimentari de la Comunitat Valenciana d’obtindre una regulació normativa específica, per part de l’Administració, d’aquest tipus de venda.

La venda directa des de l’explotació agrària i en fires i mercats va constituir durant segles la via principal de comercialització dels productes agraris. El creixement de la població i el desenvolupament de la societat en models urbans van requerir disposar de la garantia d’un abastiment alimentari en quantitat suficient. Aquesta necessitat va transformar profundament l’estructura de la cadena de valor de la producció alimentària. El sistema tradicional de comercialització va canviar a esquemes de més complexitat, caracteritzats per la presència d’intermediaris/àries i la influència de les empreses de distribució en la fixació dels preus agraris.

La venda directa o en circuits curts de comercialització dels pro- ductes agroalimentaris per part del productor/a primari/ària o del xico- tet/a elaborador/a agroalimentari és una manera de diversificar les fonts d’ingrés de les explotacions agrícoles i ramaderes; també contribueix a incentivar la creació de microempreses associades a l’àmbit rural i al mateix temps ofereix als consumidors/res productes de proximitat.

 

Per tant, el foment i la protecció d’aquests sectors ajuden a la crea- ció d’explotacions o empreses agrícoles i ramaderes viables i sostenibles i asseguren la continuïtat de les explotacions del sector primari com a instrument bàsic del desenvolupament econòmic en el medi rural, ja que mantenen sistemes més lligats als recursos locals com a instrument per a la pervivència del màxim nombre de persones en l’agricultura familiar. A més, aquest sector està lligat a la conservació de la cultura alimentària autòctona i aporta un valor afegit als productes agroalimentaris, la qual cosa fa necessari la seua regulació a la Comunitat Valenciana.

 

Per a treballar en aquesta línia de venda de proximitat dels produc- tes agroalimentaris als consumidors/res finals es requereix una regulació per l’Administració per a determinar de forma clara i detallada les condicions higièniques que ha de complir la producció primària per a acollir-se a aquesta modalitat de venda directa o en circuits curts de comercialització.

Aquest decret respon a aquesta demanda, i complementa el marc normatiu vigent en matèria d’higiene de la producció primària i els seus productes transformats, i considera com a activitat agrària la venda directa de la producció pròpia dels agricultors/res, ja siga en la seua explotació, en mercats locals o en circuits curts de comercialització. No obstant això, és convenient, per a afavorir sobretot les zones despobla- des de l’interior, que l’àmbit de comercialització siga l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana.

Des del punt de vista dels consumidors/es, aquests estan cada vega- da més interessats/des a conéixer l’origen, els sistemes de producció i la sostenibilitat dels aliments, la qual cosa pot afavorir el consum dels productes de temporada de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

La finalitat primordial d’aquest decret és garantir la seguretat alimentària dels productes agraris i els seus transformats que es venen directament als consumidors/res o en circuits curts de comercialització.

 

Amb la venda de proximitat es pretén:

Reduir el procés de trasllat, intermediació i venda dels productes agroalimentaris i disminuir el cost derivat d’aquest, en benefici de la producció i el consum.

Afavorir l’augment del valor afegit dels productes agraris i la diver- sificació de les fonts d’ingressos de les persones que els produïsquen, per a permetre un increment de la seua renda i afavorir la viabilitat de les seues explotacions.

Contribuir a la consolidació del turisme rural i a la restauració rela- cionats amb la venda de proximitat dels productes agraris de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, hi ha una creixent demanda de la societat de més transparència en les relacions entre productors/es i consumidors/es que busca que els productes siguen locals i obtinguts a partir d’unes pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

L’obligació de regular la venda directa està recollida en la normativa comunitària. Així, els reglaments (CE) número 852/2004 i (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, exclouen del seu àmbit d’aplicació el subministrament directe pels productors/res de xicotetes quantitats de productes primaris al consumidor/a final o a establiments locals de venda al detall per a l’abastiment al consumidor/a final. En ser una part del territori de la Unió Europea on no s’aplica la legislació comunitària, els estats membres han de regular, segons el dret nacional, aquest tipus d’activitats i garantir que es compleixen els objectius en seguretat alimentària. D’aquesta manera, aquesta exclusió no implica que no hagen de ser respectats els principis bàsics de la seguretat alimentària i de la protecció a la persona consumidora definits en el Reglament (CE) número 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, sinó que aquests queden sota l’àmbit regulador de les autoritats nacionals.

La normativa comunitària estableix que els requisits relatius a l’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC) han de ser suficientment flexibles per a poder aplicar-se en totes les situacions, incloent-hi les xicotetes empreses, i oferir la possibilitat de concedir excepcions o adaptacions de determinats requisits establerts en els annexos dels reglaments comunitaris d’higiene o bé excloure algunes activitats de l’àmbit d’aplicació dels esmentats reglaments. Així mateix, aquesta flexibilitat també és convenient per a poder continuar utilitzant mètodes tradicionals en qualsevol de les fases de la producció d’aliments i en relació amb els requisits estructurals dels establiments.

 

Aquest decret regula l’activitat dels xicotets elaboradors/es agroalimentaris/àries que realitzen la venda dels seus productes directament al consumidor/a final o per mitjà de circuits curts de comercialització i, al mateix temps, inclou mesures de flexibilitat en l’aplicació del Reglament (CE) número 852/2004, d’acord amb les recomanacions comunitàries per a aquest tipus d’establiments.

A causa de les característiques especials d’aquesta activitat, que ben sovint es du a terme en domicilis particulars o en la pròpia explotació, és convenient que abans de l’inici s’efectuen les comprovacions necessàries per a autoritzar-la i d’aquesta manera garantir que la producció d’aliments es fa en condicions adequades.

 

D’altra banda, el fet que per al funcionament d’aquests establiments siga preceptiu l’aplicació de determinades guies on s’estableixen, entre altres aspectes, les condicions higienicosanitàries de les instal·lacions i els equips necessaris per a poder realitzar l’activitat, reforça la necessitat de comprovar amb caràcter previ al funcionament el compliment d’aquests requisits.

D’altra banda, el Reglament (CE) número 853/2004 no s’aplica al subministrament per part dels caçadors/es de xicotetes quantitats de caça silvestre o de carn de caça silvestre directament subministrades al consumidor/a final o a establiments locals de venda al detall que subministren directament el consumidor/a final. Per això, cal que els estats membres tinguen la responsabilitat d’adoptar mesures nacionals per a reduir el risc que arribe al consumidor/a final carn de porc senglar amb triquines. El Reial decret 640/2006 estableix que l’autoritat competent podrà autoritzar el subministrament directe per part dels caçadors/ es de xicotetes quantitats de caça silvestre al consumidor/a final o a establiments locals de venda al detall que subministren directament el consumidor/a final, i disposarà, per a això, dels requisits sanitaris necessaris. En el cas d’espècies sensibles a la triquina, s’han de sotmetre a una anàlisi de detecció de triquina d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seues competències, són les que estableixen les condicions en què s’ha de realitzar aquest tipus de subministrament, si l’autoritzen.

20180220 Decret de venda proximitat