La UE avala les noves normes per a la producció ecològica i el seu etiquetatge

La Unió Europea ha acordat les noves normes sobre la producció ecològica, assumpte sobre el qual ja s’havia aconseguit un acord provisional amb el Parlament Europeu al juny passat. L’Eurocambra i el Consell de Ministres d’Agricultura de la UE hauran de confirmar aquest text de compromís.

El nou reglament aprovat és més modern i uniforme en l’àmbit comunitari, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament sostenible de la producció orgànica en tots els països europeus.

Els principals elements de la nova legislació són:

Assegurar aliments ecològics de qualitat:

Controls estrictes al llarg de tota la cadena de subministrament. A iniciativa del PE, s’efectuaran controls in situ i per a tots els operadors, almenys una vegada a l’any o una vegada cada dos anys si no s’ha detectat cap frau en els últims tres anys.

Les importacions hauran de respectar els estàndards comunitaris. Les actuals regles de “equivalència”, que obliguen als països de fora de la UE a respectar regles similars però no idèntiques deixaran d’aplicar-se en un termini de cinc anys.

Impulsar la producció dins de la UE

Augment de l’oferta de llavors i animals ecològics per a respondre a la demanda dels productors. Les excepcions que permeten l’ús de llavors i animals convencionals en la producció ecològica expiraran en 2035.

Explotacions mixtes, per a fomentar la reconversió: es permetran les explotacions que produïsquen tant aliments convencionals com a ecològics, sempre que les dues activitats estiguen separades de manera clara i efectiva.

Certificació més fàcil per als xicotets agricultors: certificació en grup per a estalviar temps i diners als xicotets agricultors que desitgen passar a la producció ecològica.

Evitar la contaminació amb pesticides químics o fertilitzants sintètics

Mesures preventives: mesures obligatòries per a agricultors i altres operadors per a evitar la contaminació. En cas de sospita de presència d’un plaguicida o fertilitzant no autoritzat, el producte final no podrà etiquetar-se com a ecològic fins que la contaminació no siga investigada; si la contaminació va ser deliberada o l’operador no va aplicar les mesures preventives, el producte perdrà el seu estatus ecològic.

Els països que ja estableixen llindars màxims per a les substàncies no autoritzades en els aliments ecològics, com els plaguicides, podran seguir fent-ho però hauran d’obrir el seu mercat als productes d’altres països de la UE que complisquen les normes comunitàries.

El nou reglament d’agricultura ecològica entrarà en vigor en 2021.

Més informació: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules