El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació fa públiques les normes UNE per a insumos utilitzables en agricultura ecològica

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha comunicat que ja estan disponibles les tres normes UNE per als insumos utilitzats en la producció vegetal ecològica, publicades per Aenor el 20 de desembre de 2017.

Estes són la UNE 142500 relativa a productes per a la nutrició, esmena o suport i millora dels cultius i sòls; UNE 315500 de productes per a la gestió de plagues i malalties; i UNE 66500 sobre l’avaluació de la conformitat d’estos insumos.

Estes normes naixen amb l’objectiu d’unificar els criteris d’acceptació de productes utilitzables en agricultura ecològica a Espanya, definint-se uns clars requisits de compliment per a estos.

Després de dos anys de treball en conjunt entre les diferents administracions, agents del sector ecològic, associacions de productors i comercialitzadors d’insumos, empreses, tècnics, ENAC i entitats de certificació, entre les quals es troba el Comité d’Agricultura Ecològica (CAECV), s’han elaborat les tres normes UNE. Per a materialitzar-les es van crear, d’una banda, dos Comités Tècnics de treball i, per una altra, un Grup Conjunt aglutinador dels dos comités específics de cara a elaborar la norma d’avaluació de la conformitat.

La norma UNE 142500:2017 Insumos utilitzables en la producció vegetal ecològica. Fertilitzants, esmenes i substrats de cultiu, estableix els requisits que han de complir els fabricants d’insumos utilitzables en la producció vegetal ecològica, destinats a la nutrició, esmena i/o suport i millora dels cultius i sòls. En esta norma es recullen en primer lloc principis generals de l’agricultura ecològica, objectius i definicions fonamentals. Seguidament, s’estableixen els requisits relatius a matèries primeres, proveïdors, composició, fabricació de productes, processos, envasament, etiquetatge, emmagatzematge i transport. Es detalla un apartat específic de traçabilitat i sistema d’autocontrol. Esta norma també inclou aspectes tals com controls analítics, valoracions de riscos, mesures de mitigació dels riscos, conformitat i autocontrol pel fabricant; una taula de denominacions i categories de productes aptes per a agricultura ecològica segons el R(CE) 889/2008. En la seua part final, es troben uns annexos, B amb models de declaracions, especificacions i C amb taules que recullen diferents requisits de conformitat. Esta norma implanta requisits més específics dels propis d’obligat compliment per la legislació en vigor.

La norma UNE 315500:2017 Insumos utilitzables en la producció vegetal ecològica. Productes per a la gestió de plagues i malalties, estableix els requisits que ha de complir el responsable de la posada en el mercat. Esta norma estableix com a requisit principal l’estar autoritzat per a l’agricultura en general. Inclou aspectes rellevants en els processos de fabricació, envasament, etiquetatge, emmagatzematge, requisits de les substàncies utilitzades i dels productes que cal comercialitzar, així com aspectes molt importants relatius a l’anàlisi del risc, traçabilitat i autocontrol dels fabricants durant la producció, que donaran molta més garantia als productes que adquirisquen finalment els agricultors.

La norma UNE 66500:2017 Requisits mínims per a la certificació d’insumos utilitzables en agricultura ecològica segons UNEIX 142500 i UNEIX 315500 es dirigeix a les entitats de certificació que vagen a certificar els productes fertilitzants i productes fitosanitaris segons les normes anteriors. El procés de certificació inclou inspecció in situ al fabricador, diferenciant entre auditorias inicials, de renovació, de manteniment i addicionals i quan té lloc cadascuna. A més es detallen el nombre mínim d’assajos a realitzar en funció de l’anàlisi de risc i nombre de productes. De la visita poden detectar-se incompliments, aportant la norma una descripció detallada dels tipus de no conformitats. La norma fixa un període de validesa del certificat de fins a quatre anys, establint auditories de manteniment anuals, que solen ser parcials.

Estes normes tenen un caràcter voluntari, que podrien fer-se d’obligat compliment per decisió de l’Administració, després d’un temps raonable d’adaptació del sector.

El conjunt de normes dóna resposta a una demanda del sector ecològic de regular els insumos en la producció vegetal ecològica, convertint-se d’esta manera Espanya en pionera en el desenvolupament d’una norma sobre insumos per a agricultura ecològica.

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/normas-une-insumos-agricolas/