PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.- NORMATIVA I ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORDE 30/2010, de 3 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre Producció i Etiquetatge dels Productes Ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 6/2011.

DECRET 222/2007, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s’estableixen normes relatives als Consells Reguladors o Òrgans de Gestió de les denominacions de qualitat de la Comunitat Valenciana.

DECRET 46/2010, de 12 de març, del Consell, pel qual es modifica l’article 4, apartat 4; l’article 6, apartat 3; l’article 7, apartats 1, 3 i 5; l’article 8, apartat 1; i l’article 11, apartats 2, 3, 4 i 5, del Decret 222/2007, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s’estableixen normes relatives als consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions de qualitat de la Comunitat Valenciana.

Funcions genèriques del CAECV:

 • La finalitat del CAECV és el control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a estos.

 • El CAECV, com a Entitat de Gestió, exerceix les funcions de representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a estos.

 • El CAECV, com a Autoritat de Control i Certificació, exercirà la funció de control i certificació del compliment per part dels operadors, del Reglament del CAECV, i de la normativa vigent sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, conforme als criteris i principis de la norma UNE-EN ISO 17065.

Organigrama

2.- MEMÒRIES, COMPTES ANUALS I PRESSUPOSTOS

Memòria i comptes anuals 2018

Memòmia i comptes anuals 2019

Memòmia i comptes anuals 2020

Memòria i comptes anuals 2021

Memòria i comptes anuals 2022

Memòria i comptes anuals 2023

Pressupost 2018

Pressupost 2019

Pressupost 2020

Pressupost 2021

Pressupost 2022

Pressupost 2023

Pressupost 2024

3.- SALARIS I RETRIBUCIONS

 • Les retribucions del personal laboral del CAECV venen establides en les lleis de pressupost de cada any. Així les retribucions per a l’exercici 2022 es fixen en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, dels Pressupostos de la Generalitat.
 •  
  Els membres del Ple de l’Òrgan de Gestió (vocals i President), de la Comissió Permanent, de la Comissió de Promoció i del Comité de Parts NO perceben cap retribució econòmica fixa mensual. Per la seua assistència a les reunions a les quals són convocats perceben:                     
  • Retribució de 43,27 €
  •  

   Desplaçament 0,26 €/ Km

    Els membres del Comité de Certificació externs del CAECV, perceben liquidació pel desplaçament de 0,26 €/ Km.

   El president del CAECV percep una retribució de 114,40 €/ dia en concepte de despeses de representació, aquelles jornades que les dedica a representar al CAECV en qualsevol acte, jornada o reunió.

4.- CONVENIS SIGNATS AMB ALTRES ENTITATS

Relació de convenis

5.- SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

Ajudes 2018 – 2023

6.- INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Informe del sector ecològic de la Comunitat Valenciana 2022