CERTIFICACIÓ

PER QUÈ CERITFICAR-SE?

La certificació ecològica garanteix que els productes han sigut produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han sigut controlats en tot el seu procés de producció, preparació, envasament i comercialització.

Tots els operadors ecològics són inspeccionats almenys una vegada a l’any.

El control cobreix qualsevol etapa, des de la producció primària d’un producte ecològic fins al seu emmagatzematge, transformació, transport, venda i subministrament al consumidor final i, quan corresponga, les activitats d’etiquetatge, publicitat, importació, exportació i subcontractació.

Tot operador que produïsca, prepare i distribuïsca productes que tinguen el seu origen en l’agricultura, inclosa l’aqüicultura i l’apicultura, deurà:

a) Notificar la seua activitat a la CCAA on es realitza la mateixa, en el cas de la Comunitat Valenciana, al CAECV.

b) Sotmetre la seua empresa al règim de control, establit pel CAECV sobre la base de la normativa.

Baix l’actual normativa de producció ecològica:

SÓN CERTIFICABLES

a) Els productes agraris vius o no transformats, incloses les llavors i altres materials de reproducció vegetal.

b) Els productes agrícoles transformats destinats a l’alimentació humana.

c) Els pinsos.

d) Determinats productes estretament vinculats a l’agricultura (llevats destinats al consum humà o animal, herba mat, dacsa dolça, fulles de vinya, margallons, brots de llúpol i altres parts comestibles similars de plantes i productes obtinguts d’estes, sal marina i altres sals per a alimentació i pinsos, capolls de seda aptes per al debanament, gomes i resines naturals, cera d’abelles, olis essencials, taps de suro natural, no aglomerats i sense substàncies aglutinants, cotó sense cardar ni pentinar, llana sense cardar ni pentinar, pells en brut i pells sense tractar, preparacions vegetals tradicionals a base de plantes; quan siguen produïts, preparats, etiquetatges, distribuïts, comercialitzats, importats a la Unió o exportats d’esta, o vagen a ser-ho.

NO SÓN CERTIFICABLES

a) Els productes de la caça i de la pesca d’animals salvatges no es consideraran producció ecològica.

b) Les activitats de restauració col·lectiva tampoc s’inclouen en l’àmbit d’aplicació.

El 01.01.2022 va entrar en vigor en Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell que substitueix al Reglament (CE) 834/2007.

Pot consultar este reglament i els seus actes delegats i d’execució, en l’apartat Normativa d’esta pàgina web.

COM CERTIFICAR-SE?

EL PROCÉS DE CERTIFICACIÓ
1 |

TRAMITACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ

L’operador presenta la sol.licitud i paga l’import corresponent. El CAECV pot resoldre dubtes al voltant de la normativa i tràmits però no assessorar.

2 |

VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

El CAECV verifica que tota la documentació siga correcta. Si no, fa un requeriment. Quan tota la documentació es completa, es planifica la visita del tècnic/a, inspector/a.

3 |

INSPECCIÓ “IN SITU” D’AVALUACIÓ

Es verifica el compliment de la norma i la traçabilitat del producte. Es realitza el control de registres i mostra analítiques. El/la inspector/a emet un informe de la inspecció i comunica les desviacions de la norma.

4 |

REVISIÓ

Personal no involucrat en l’avaluació, revisa la informació i els resultats del control i prepara la sol·licitud per a la decisió.

5 |

DECISIÓ DEL COMITÉ
DE CERTIFICACIÓ

El comité de Certificació del CAECV valora els expedients i decideix sobre la certificació. Si tot és correcte l’operador/a queda registrat en el CAECV i rep el seu certificat.

6 |

CERTIFICAT

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
1 |

TRAMITACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

El operador presenta la solicitud y abona el importe correspondiente. El CAECV puede resolver dudas sobre la normativa y trámites pero no asesorar.

2 |

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

El CAECV verifica que toda la documentación sea correcta. Si no, hace un requerimiento. Cuando toda la documentación se completa, se planifica la visita del técnico/a, inspector/a.

3 |

INSPECCIÓN “IN SITU” EVALUACIÓN

Se verifica el cumplimiento de la norma y la trazabilidad del producto. Se realiza el control de registros y muestra analíticas. El/la inspector/a emite un informe de la inspección y comunica las posibles desviaciones de la norma

4 |

REVISIÓN

Personal no involucrado en la evaluación, revisa la información y los resultados del control y prepara la solicitud para la decisión.

5 |

DECISIÓN DEL COMITÉ
DE CERTIFICACIÓN

El comité de Certificación del CAECV valora los expedientes y decide sobre la certificación. Si todo es correcto el operador queda registrado en el CAECV y recibe su certificado

6 |

CERTIFICADO

SOL·LICITUD INICIAL PER A LA CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA

ALTRES TRÀMITS I DOCUMENTS

Seleccione l’àrea corresponent per a accedir als documents.

Produccio Vegetal
Tramitacio d'exepcions
Comerços minoristes
Etiquetatge i publicitat
Produccio Ramadera
Documents Generals

DOCUMENTS DE CERTIFICACIÓ

 

QUOTES
 
MANUAL DE CERTIFICACIÓ
TIPUS D’INCOMPLIMENTS I CONSEQÜÈNCIES
  • 1. ANTECEDENTS
  • La producció agrària ecològica està regulada, a nivell comunitari, pel Reglament (UE) 2018/848, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007.
  • Segons l’article 41.4 del R(UE) 2018/848, les autoritats competents facilitaran un catàleg comú de mesures per als casos d’incompliment suposat i d’incompliment demostrat, d’aplicació en el seu territori, tant per les autoritats de control com per als organismes de control.
  • L’Autoritat Competent en la Comunitat Valenciana ha atribuït les seues competències en relació amb l’aplicació de la normativa de producció ecològica i l’etiquetatge dels productes ecològics, en el CAECV.
    
   2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
  • Este Catàleg estableix les mesures aplicables pel Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana per als casos d’incompliments suposats i d’incompliments demostrats de les disposicions del R(UE) 2018/848 (inclosos els actes delegats o d’execució), o de qualsevol norma relacionada amb la producció ecològica.
    
   3. TIPUS D’INCOMPLIMENTS
  • Els incompliments poden ser suposats o demostrats.
    
   La detecció dels incompliments pot derivar-se de:
   • Els controls exercits pel CAECV.
   • La informació per part d’els/les operadors/as de casos de sospita demostrada o quan esta no puga descartar-se.
   • Per informació corroborada rebuda d’una altra entitat de control, autoritats competents, o qualsevol administració.
    
   El/la operador/a no podrà al·legar ignorància o engany d’un tercer per a eludir la seua responsabilitat en el compliment de la normativa de producció ecològica.
    
   Davant incompliments suposats, el CAECV:
   – Iniciarà una investigació oficial, d’acord amb el que s’estableix en l’article 2 del R(UE) 2021/279, que completarà al més prompte possible, tenint en compte la durabilitat del producte i la complexitat del cas.
   – Prohibirà provisionalment la comercialització com a producte ecològic o en conversió i el seu ús en producció ecològica.
   – Addicionalment, motivat per la gravetat de l’incompliment pot suspendre temporalment la certificació.
    
   Davant incompliments demostrats, el CAECV:
   – Qualificarà els incompliments en les següents tres categories: LLEU, GREU o CRITIC.
   – Adoptarà les mesures corresponents en funció de la gravetat dels incompliments.
    
   4. CATEGORITZACIÓ DELS INCOMPLIMENTS
    
   Es considera que un incompliment demostrat és LLEU quan es produïsquen les situacions següents: 
    
   • les mesures de precaució instaurades per el/la operador/a són proporcionades i adequades;
   • l’autocontrol que haja instaurat el/la operador/a siga eficaç; 
   • l’incompliment no afecte la integritat del producte com a ecològic o en conversió; i
   • el sistema de traçabilitat permeta localitzar els productes afectats. 
    
   Per tant, després d’un incompliment lleu el producte pot continuar mantenint la qualificació ecològica o en conversió, sempre que s’haja evidenciat la seua correcció, si escau, o s’haja validat el pla d’acció amb les mesures correctives oportunes; i podrà usar els termes referits a la producció ecològica en el producte.
    
   Es considera que un incompliment demostrat és GREU quan es produïsquen una o diverses de les situacions següents: 
    
   • les mesures de precaució instaurades per el/la operador/a no són proporcionades ni adequades, o no les haja instaurades;
   • l’autocontrol que haja instaurat el/la operador/a no siga eficaç; 
   • l’incompliment afecte la integritat del producte com a ecològic o en conversió; 
   • el/la operador/a no corregisca a temps un incompliment lleu; 
    
   A més, el sistema de traçabilitat ha de permetre localitzar els productes afectats i resulte possible prohibir la comercialització dels mateixos amb referència a la producció ecològica. 
    
   Per tant, com a norma general, després d’un incompliment greu el producte no manté la qualificació ecològica o en conversió i el nivell de risc del/de l’operador/a se veurà incrementat. No obstant això, poden donar-se determinades situacions d’incompliments demostrats greus que comporten altres mesures, però no l’absència de referència a la producció ecològica o en conversió de la mercaderia, si la integritat del producte no s’ha vist afectada.
    
   Es considera que un incompliment demostrat és CRÍTIC quan es produïsquen una o diverses de les situacions següents: 
    
   • les mesures de precaució instaurades per el/la operador/a no siguen proporcionades ni adequades, o no les haja instaurades;
   • l’autocontrol que haja instaurat el/la operador/a no siga eficaç;
   • l’incompliment afecte la integritat del producte com a ecològic o en conversió; 
   • el/la operador/a no haja corregit incompliments greus anteriors, o no haja corregit en repetides ocasions altres incompliments; 
   • no hi haja informació en el sistema de traçabilitat que permeta localitzar els productes afectats. 
   Per tant, després d’un incompliment crític el producte no manté la qualificació d’ecològic o en conversió i el nivell de risc del/ de l’operador/a se veurà incrementat.
    
   No atendre les obligacions de pagament establides pel CAECV en relació amb el control i la certificació es qualifica un incompliment crític.
    
  • 5. MESURES A ADOPTAR EN CAS D’INCOMPLIMENTS DEMOSTRATS
  •  
   En funció de la gravetat dels incompliments, i de conformitat amb l’Annex I, apartat 2, del R(UE) 2021/279, i el que s’estableix per el “Catàleg d’incompliments” aprovat per l’Autoritat Competent en matèria de producció ecològica, el Comité de Certificació podrà aplicar una o diverses de les mesures següents:
    
   Incompliment LLEU
   a) Presentació d’un pla d’acció per part del/de l’operador/a, dins del termini previst en relació amb la correcció de l’incompliment (B0)
    
   Incompliment GREU
   a) Absència de referència a la producció ecològica en l’etiquetatge i la publicitat de la totalitat del lot o campanya de producció de què es tracte (incloent cultius o animals afectats) conforme a l’article 42, apartat 1, del Reglament (UE) 2018/848 (B2). 
   b) Exigència d’un nou període de conversió (B4)
   c) Limitació de l’abast del certificat en l’activitat o categoria del producte (B5)
   d) Millora en l’execució de les mesures de precaució i dels autocontrols posats en marxa per el/la operador/a per a vetlar pel compliment (B1)
    
   Incompliment CRÍTIC: 
   a) Absència de referència a la producció ecològica en l’etiquetatge i la publicitat de la totalitat del lot o campanya de producció de què es tracte (incloent cultius o animals afectats) conforme a l’article 42, apartat 1, del Reglament (UE) 2018/848 (B2)
   b) Prohibició de comercialitzar productes amb referència a la producció ecològica durant un període determinat de conformitat amb l’article 42, apartat 2, del Reglament (UE) 2018/848 (B3). 
   c) Exigència d’un nou període de conversió (B4). 
   d) Limitació aconseguisca del certificat en l’activitat o categoria del producte (B5). 
   e) Suspensió del certificat (B6). 
   f) Retirada del certificat (B7).
    
   Sobre la base d’este catàleg, el Comité de Certificació, tenint en compte la no conformitat detectada, la categoria inicial d’esta, si s’han adoptat les mesures dins del termini i en la forma corresponent, i valorant la totalitat de l’expedient (reiteració, intencionalitat, etc.), podrà modificar la categorització d’un incompliment. 
    
   Qualsevol incompliment demostrat greu, dels continguts en este catàleg, que siga deliberat, podrà ser valorat per l’Autoritat Competent o Autoritat de Control per a ser categoritzat com a crític.

    

   Taula d’incompliments i mesures del CAECV (FIT0601)