CERTIFICACIÓ

PER QUÈ CERITFICAR-SE?

La certificació ecològica garanteix que els productes han sigut produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han sigut controlats en tot el seu procés de producció, preparació, envasament i comercialització.

Tots els operadors ecològics són inspeccionats almenys una vegada a l’any.

El control cobreix qualsevol etapa, des de la producció primària d’un producte ecològic fins al seu emmagatzematge, transformació, transport, venda i subministrament al consumidor final i, quan corresponga, les activitats d’etiquetatge, publicitat, importació, exportació i subcontractació.

Tot operador que produïsca, prepare i distribuïsca productes que tinguen el seu origen en l’agricultura, inclosa l’aqüicultura i l’apicultura, deurà:

a) Notificar la seua activitat a la CCAA on es realitza la mateixa, en el cas de la Comunitat Valenciana, al CAECV.

b) Sotmetre la seua empresa al règim de control, establit pel CAECV sobre la base de la normativa.

Baix l’actual normativa de producció ecològica:

SÓN CERTIFICABLES

a) Els productes agraris vius o no transformats, incloses les llavors i altres materials de reproducció vegetal.

b) Els productes agrícoles transformats destinats a l’alimentació humana.

c) Els pinsos.

d) Determinats productes estretament vinculats a l’agricultura (llevats destinats al consum humà o animal, herba mat, dacsa dolça, fulles de vinya, margallons, brots de llúpol i altres parts comestibles similars de plantes i productes obtinguts d’estes, sal marina i altres sals per a alimentació i pinsos, capolls de seda aptes per al debanament, gomes i resines naturals, cera d’abelles, olis essencials, taps de suro natural, no aglomerats i sense substàncies aglutinants, cotó sense cardar ni pentinar, llana sense cardar ni pentinar, pells en brut i pells sense tractar, preparacions vegetals tradicionals a base de plantes; quan siguen produïts, preparats, etiquetatges, distribuïts, comercialitzats, importats a la Unió o exportats d’esta, o vagen a ser-ho.

NO SÓN CERTIFICABLES

a) Els productes de la caça i de la pesca d’animals salvatges no es consideraran producció ecològica.

b) Les activitats de restauració col·lectiva tampoc s’inclouen en l’àmbit d’aplicació.

El 01.01.2022 va entrar en vigor en Reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell que substitueix al Reglament (CE) 834/2007.

Pot consultar este reglament i els seus actes delegats i d’execució, en l’apartat Normativa d’esta pàgina web.

COM CERTIFICAR-SE?

EL PROCÉS DE CERTIFICACIÓ
1 |

TRAMITACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ

L’operador presenta la sol.licitud i paga l’import corresponent. El CAECV pot resoldre dubtes al voltant de la normativa i tràmits però no assessorar.

2 |

VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

El CAECV verifica que tota la documentació siga correcta. Si no, fa un requeriment. Quan tota la documentació es completa, es planifica la visita del tècnic/a, inspector/a.

3 |

INSPECCIÓ “IN SITU” D’AVALUACIÓ

Es verifica el compliment de la norma i la traçabilitat del producte. Es realitza el control de registres i mostra analítiques. El/la inspector/a emet un informe de la inspecció i comunica les desviacions de la norma.

4 |

REVISIÓ

Personal no involucrat en l’avaluació, revisa la informació i els resultats del control i prepara la sol·licitud per a la decisió.

5 |

DECISIÓ DEL COMITÉ
DE CERTIFICACIÓ

El comité de Certificació del CAECV valora els expedients i decideix sobre la certificació. Si tot és correcte l’operador/a queda registrat en el CAECV i rep el seu certificat.

6 |

CERTIFICAT

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
1 |

TRAMITACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

El operador presenta la solicitud y abona el importe correspondiente. El CAECV puede resolver dudas sobre la normativa y trámites pero no asesorar.

2 |

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

El CAECV verifica que toda la documentación sea correcta. Si no, hace un requerimiento. Cuando toda la documentación se completa, se planifica la visita del técnico/a, inspector/a.

3 |

INSPECCIÓN “IN SITU” EVALUACIÓN

Se verifica el cumplimiento de la norma y la trazabilidad del producto. Se realiza el control de registros y muestra analíticas. El/la inspector/a emite un informe de la inspección y comunica las posibles desviaciones de la norma

4 |

REVISIÓN

Personal no involucrado en la evaluación, revisa la información y los resultados del control y prepara la solicitud para la decisión.

5 |

DECISIÓN DEL COMITÉ
DE CERTIFICACIÓN

El comité de Certificación del CAECV valora los expedientes y decide sobre la certificación. Si todo es correcto el operador queda registrado en el CAECV y recibe su certificado

6 |

CERTIFICADO

SOL·LICITUD INICIAL PER A LA CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA

ALTRES TRÀMITS I DOCUMENTS

Seleccione l’àrea corresponent per a accedir als documents.

Produccio Vegetal
Tramitacio d'exepcions
Comerços minoristes
Etiquetatge i publicitat
Produccio Ramadera
Documents Generals

DOCUMENTS DE CERTIFICACIÓ

 
MANUAL DE CERTIFICACIÓ
QUOTES