QUÍ SOM?

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV)
és l’Autoritat de Control encarregada de certificar els productes agroalimentaris
ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no,
obtinguts en la Comunitat Valenciana.

BENVINGUDA DEL PRESIDENT

L’agricultura ecològica ha patit en els últims anys una evolució meteòrica que ha convertit a Espanya com el primer país de la Unió Europea en superfície agrícola dedicada a este sistema de producció i elaboració, i un dels cinc més importants del món.
 
La Comunitat Valenciana no s’ha quedat arrere, creixent molt per damunt de la mitjana nacional quant a nombre d’operadors, superfície certificada, activitats industrials, superfície agrària útil, evolució dels principals cultius, etc.
 
Ens situem en les primeres posicions en el rànquing nacional entre els principals indicadors i, malgrat no ser els primers, sí que ho som quant a creixement interanual o en el període comprés entre 2016 i 2020.
 
En 2020, el volum de facturació dels aliments ecològics a Espanya ha aconseguit els 3.185 milions de €. La Comunitat Valenciana va facturar en 2020 626 milions de €, cosa que significa que representem el 19,6% del total del volum de facturació nacional.
 
Conscients d’esta realitat, en el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) hem entés que el sector ecològic és un mercat emergent en el qual estic segur que hi ha una gran oportunitat de creixement i rendibilitat a través de la innovació, la investigació i la promoció, sense oblidar la gran aportació que estem realitzant per a assegurar el relleu generacional en el camp i la incorporació de la dona al sector.
 
Des del CAECV portem temps treballant amb l’objectiu de millorar i modernitzar els nostres serveis de cara a l’operador. Ser eficaços, professionals, àgils, segurs, ràpids, imparcials, independents i íntegres són paraules que defineixen el nostre model de gestió.
 
Apostem per un model de certificació pública com a millor sistema de treball, per ser més eficient en optimitzar la gestió de recursos. A més, pretenem impulsar la comunicació amb els operadors a través de la figura del defensor de l’operador, amb consultes participatives i relacions amb les diferents Administracions.
 
Però la certificació no és només la nostra funció. Per a poder continuar collint bons resultats en el control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, també apostem per la investigació, promoció i defensa del treball professional i incansable dels nostres operadors, tenint en compte les seues demandes, iniciatives i necessitats.
 
Som una entitat oberta a tot, on considerem que el més important és el treball ben fet, respectant els processos productius d’acord amb la normativa i penalitzant, gràcies al desenvolupament i posada en marxa d’un protocol d’actuació davant el frau, a tots aquells que no segueixen les regles del joc.
 
Uneix-te a un model de producció en l’obtenció d’aliments d’òptima qualitat, lliures de residus, que minimitzen l’impacte humà en el medi ambient i utilitza els recursos naturals de manera òptima, contribuint a preservar la biodiversitat vegetal i animal, i que aposta per impulsar el desenvolupament local sostenible de la zona.
 
Ecologítza’t. És bo, i està millor.

Vicent Faro Carrió
President del CAECV

CAECV

El CAECV és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar per al desenvolupament de les seues finalitats, que pot realitzar tota classe d’actes de gestió i administració, amb caràcter general subjecta l’activitat al dret privat, excepte en les actuacions que impliquen l’exercici de potestats o funcions públiques, en les quals ha d’ajustar-se al dret administratiu.

Per part seua, el servei de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria, és l’autoritat competent en producció agroalimentària ecològica.

La finalitat del CAECV és el control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a estos.

  • El CAECV, com a Entitat de Gestió, exerceix les funcions de representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a estos.
  • El CAECV, com a Autoritat de Control i Certificació, exercirà la funció de control i certificació del compliment per part dels operadors, del Reglament del CAECV, i de la normativa vigent sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, conforme als criteris i principis de la norma UNE-EN ISO 17065.

El CAECV es una entitat de certificació de producte acreditada per ENAC amb acreditació Nº 97/C-PR135, que reconeix la competència tècnica del Comité per a la certificació de la producció ecològica des de l’any 2012.

Esta acreditació garanteix que el sistema de certificació aplicat pel CAECV es realitza de manera fiable, objectiva i de manera imparcial.

Esta acreditació es tradueix en un reconeixement dins i fora de la Comunitat Valenciana dels productes ecològics i del sector de l’agricultura ecològica valenciana.

Formen part del CAECV els operadors:

  • Agricultors, ramaders i aqüicultors d’explotacions agropecuàries.
  • Empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics.
  • Empreses importadores de països tercers.

ORGANIGRAMA

MISIÓ, VISIÓ I VALORS

El funcionament, ordenació i composició del CAECV queda descrit en els següents documents:

SERVEIS DEL CAECV

El CAECV ofereix diverses certificacions i serveis mitjançant acords de col·laboració, reconeixement i marques governamentals perquè els productes certificatss pel CAECV es puguen vendre als principals mercats del món.

CONTROL I CERTIFICACIÓ

NORMATIVA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE LA UE Reglament (UE) 2018/848.

Requisits exigibles a tots els productes produïts, preparats, etiquetats, distribuïts o comercialitzats, importats a la Unió o exportats d’ella, per a la seua identificació com a ECOLÒGIC-BIOLÒGIC-ORGÀNIC-ECO-BIO.

CAECV està autoritzat per la UE amb el codi ES-ECO-020-CV per a la realització del control i de la certifiCació sota la normativa de la UE.

Més informació:

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming_es

CONTROL

BIO SUISSE és una norma privada de SUÏSSA.

L’organització privada BIO SUISSE és l’associació dels agricultors i les agricultores orgànics suïssos i propietària de la marca.

Bio Suisse només atorga la seua marca a productes importats si compleixen rigoroses condicions referents a la política de mercat així com estrictes disposicions tècniques i ecològiques.

El CAECV realitza el control dels requisits Bio Suisse als operadors certificats sota el compliment de la normativa ecològica de la UE que el sol·liciten. L’informe de control, juntament amb tota la documentació és remesa a ICBAG (entitat certificadora de Bio Suisse) qui pren la decisió sobre el reconeixement.

Més informació:

Bio Suisse: https://international.bio-suisse.ch/de/import-mit-bio-suisse.html

ICBAG: https://icbag.ch/

KRAV és una norma privada de SUÈCIA.

El logo KRAV és reconegut en el producte ecològic per part dels suecs. És per això que les nostres empreses que exporten a Suècia poden sol·licitar incloure en l’etiquetatge el logo KRAV. Per a això, el CAECV, com a autoritat de control reconeguda per la UE, pot actuar com “verificació de tercera part” i tramitar les checklist de KRAV dels “Extra-requirements”.

Més informació: http://www.krav.se/extra-requirements-all-products%20hp

NATURLAND és una norma privada d’ALEMANYA.

Les normes de NATURLAND són normes addicionals al compliment de la normativa europea sobe producció ecològica, Reglament (UE) 2018/848.

El CAECV ofereix els serveis d’inspecció per a aquesta norma, reduint els costos addicionals per a obtindre esta certificació als operadors certificats pel CAECV.

Més informació: https://www.naturland.de/es