CICLES FORMATIUS. Técnic en Producció Agroecològica.

Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Treballador qualificat per compte d’altri en cultius i ramaderia ecològica. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia ecològica. Agricultor ecològic. Criador de bestiar ecològic. Avicultor ecològic. Apicultor ecològic. Productor de llet ecològica. Productor d’ous ecològics. Viverista ecològic. Operador de maquinària agrícola i ramadera.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Fonaments zootècnics.

Implantació de cultius ecològics.

Taller i equips de tracció.

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Principis de sanitat vegetal.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Producció vegetal ecològica.

Producció ramadera ecològica.

Maneig sanitari de l’agrosistema.

Comercialització de productes agroecológicos.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

CÓMO S’ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

 

TITULACIÓ QUE S´OBTÉ: TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

Més informació: http://iesbellaguarda.edu.gva.es/?p=154