POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT

Els objectius de la qualitat que el CAECV pretén aconseguir amb l’aplicació de les directrius definides en la seua Política de Qualitat són els següents:
 
 • Establir i mantindre un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en els requisits de la norma UNE EN ISO/IEC 17065:2012 o norma que la substituïsca.
 • Implantar les activitats necessàries per a verificar i controlar el compliment dels procediments de qualitat establits.
 • Planificar i dirigir tots els processos que componen l’activitat de l’organització, assegurant l’adequació, eficàcia i millora contínua del sistema.
 • Millorar contínuament la qualitat dels nostres serveis, a través del compromís de l’equip de treball, per a enfortir el valor de la certificació oferida.
 • La Qualitat és prioritària en les activitats del CAECV.
 • La Política de Qualitat del CAECV es fonamenta en els següents principis:
 • Mantindre una estructura que inspire confiança en les seues certificacions. La gestió de la certificació del producte ecològic que realitza el CAECV s’orienta al fet que la certificació siga plenament valguda, fiable i objectiva.
 • Establir una estructura que permeta la participació de totes les parts significativament implicades en el desenvolupament de les polítiques i els principis relacionada amb el contingut i el funcionament del sistema de certificació.
 • Assegurar que cada decisió sobre certificació es pren per una persona o persones diferents de les que van realitzar l’avaluació.
 • Oferir els seus serveis de forma no discriminatòria i de manera accessible a qualsevol/a sol·licitant les activitats de la qual estiguen dins de l’abast de la certificació oferida.
 • Avaluar els productes sol·licitats sobre la base dels criteris descrits en la normativa aplicable. Els criteris enfront dels quals s’avaluaran els productes, documents normatius i qualsevol altre requisit normatiu aplicable estaran a la disposició del/la sol·licitant i del públic en general.
 • Exercir els drets i responsabilitats, apropiats a les activitats que ofereix.
 • Prendre totes les mesures adequades per a cobrir les responsabilitats legals que puguen derivar-se de les seues actuacions i activitats.
 • Posseir l’estabilitat financera i els recursos necessaris per al funcionament del sistema de control i certificació.
 • Disposar de personal suficient, amb la necessària formació, qualificació, coneixement tècnic i experiència per a realitzar les activitats de certificació en funció del tipus, rang i volum de treball.
 • Establir polítiques i procediments que distingisquen i diferencien clarament, entre certificació de productes i qualsevol altra activitat que el CAECV puga desenvolupar.
 • Mantindre al CAECV i a tot el seu personal, lliure de qualsevol pressió comercial, financera o d’una altra índole que poguera influir en els resultats del procés de certificació.
 • Disposar de regles i procediments formals per a la designació i el funcionament dels comités que participen en el procés de certificació. Els membres d’aquests comités seran triats de manera que s’aconseguisca un equilibri d’interessos i on no predomine gens d’interés particular.
 • Disposar de polítiques i procediments per a la resolució de reclamacions i recursos rebuts d’els/les sol·licitants o operadors/as o altres parts, sobre el tractament de la certificació o qualsevol altre assumpte relacionat.
 • Mantindre una permanent coordinació amb l’autoritat competent, amb altres entitats de control i organismes nacionals i internacionals.
La política de qualitat s’integra en tots els nivells de l’organització i és responsabilitat, de l’òrgan de gestió i de l’òrgan de control i certificació, el seu compliment amb el suport actiu de tots els/les emprats/as.