POLÍTICA D’INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT

La Política d’Independència i Imparcialitat del CAECV es definix en els següents principis:
 
• El CAECV considera la gestió de la imparcialitat com un dels elements prioritaris del seu sistema de gestió i establirà els mecanismes necessaris per a demostrar la seua eficàcia.
• El CAECV no té relació amb entitats legals separades que comprometen la imparcialitat de les seues activitats de certificació.
• El CAECV declara conéixer i complir els requisits d’independència i imparcialitat establits en la UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, i disposa de l’autoritat necessària per a responsabilitzar-se del seu compliment en tota l’organització.
• El CAECV empra quants mitjans econòmics, tècnics i humans són necessaris per a la consecució de la salvaguarda de la independència i imparcialitat de les seues actuacions, mitjançant la implantació de mecanismes d’avaluació de les seues activitats i relacions, i dels riscos inherents a estes, l’establiment de criteris òptims d’actuació i la implantació de mesures preventives i correctores davant eventuals desviacions, en compliment dels requisits establits en la UNE-EN ISO/IEC 17065:2012:2012 o norma que la substituïsca.
• EL CAECV no realitza activitats diferents a les de control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, la investigació i la promoció respecte a estos, així com complir o fer complir la normativa sobre producció ecològica, estant lliure de qualsevol pressió comercial o d’una altra índole que poguera comprometre la seua independència i imparcialitat.
• Qualsevol acte de representació, defensa o promoció, o qualsevol activitat d’investigació, es realitzarà de manera general, no personalitzada, de manera que no es veja amenaçada la imparcialitat.
• Cap de les relacions que el CAECV puga tindre amb altres consells o entitats, mitjançant acords o convenis, posarà en risc la independència i imparcialitat de la certificació.
• Ni el CAECV ni el seu personal, estan ni estaran involucrats en el disseny, assistència tècnica, direcció facultativa, fabricació, subministrament, instal·lació o manteniment dels productes que s’avaluen, o de similars avaluats per la competència, ni seran els representants autoritzats de cap d’estes parts.
• El CAECV es compromet al fet que qualsevol nova activitat o relació que puga iniciar, siga analitzada adequadament a fi d’identificar possibles riscos i avaluar el seu impacte en el compliment dels requisits d’independència i imparcialitat.
• El CAECV es compromet a establir procediments adequats perquè la gestió sobre la imparcialitat siga el més eficaç possible, tant en l’exhaustiva anàlisi de les possibles amenaces com en la implantació de les mesures més eficaces per a la seua eliminació o la seua minimització a un nivell acceptable.
• El CAECV identificarà els possibles riscos per a la seua imparcialitat de manera contínua, i els gestionarà de manera que puga demostrar que els elimina o minimitza el risc.
• El CAECV designa al Comité de Parts, amb representació equilibrada de les parts significativament interessades, com a mecanisme per a salvaguardar la imparcialitat. Coneixedor de la política d’imparcialitat, és qui revisa l’avaluació realitzada, les mesures establides i l’eficàcia d’estes, tenint a la seua disposició tota la informació necessària. L’entitat tindrà en compte les seues recomanacions i en cas que no siguen tingudes en compte, emprendrà accions independents, sent completament lliure d’informar a ENAC i a l’Autoritat Competent de qualsevol indici en les activitats del CAECV que puguen suposar una perduda en la imparcialitat de les seues actuacions.
• El CAECV es compromet al fet que qualsevol canvi que puga comprometre la seua acreditació com a Autoritat de Control ecològic siga comunicat al Comité de Parts, a l’Autoritat Competent i a l’Entitat d’Acreditació.
• El CAECV donarà a conéixer esta política a tot el personal de l’entitat, i la posarà a la disposició del públic a través de la seua pàgina web, amb la finalitat de promoure i garantir el seu compliment.
• La present política, així com el Manual per a la Certificació, que regix el funcionament del CAECV, no s’administraran en cap cas de manera discriminatòria amb els/les clients/as o operadors/as que desitgen vincular-se a esta entitat sota l’abast de les nostres activitats i competències. No s’impedirà l’accés a la certificació a cap/a client/a o operadors/as per raons financeres, per raons relacionades amb el nombre de certificacions concedides, per raons de grandària o volum, per raons de localització geogràfica o de pertinença a qualsevol grup o associació.
• El CAECV no realitzarà declaracions ni publicitarà activitats que puguen facilitar l’obtenció de la certificació que oferix.
• Els mitjans utilitzats pel CAECV per a obtindre suport financer no comprometen en cap cas la imparcialitat, integritat i honestedat de les seues activitats.
• El CAECV serà enterament responsable de les decisions que prenga quant a la concessió, manteniment, ampliació, reducció, suspensió i retirada de la certificació dels productors/as vinculats/as. En este sentit:
  • El procés d’avaluació dels operadors/as serà transparent, imparcial i específic respecte als requisits que s’avaluen.
  • La recomanació sobre la decisió de la certificació es realitzarà per personal diferent al que ha realitzat l’avaluació d’eixe operador/a.
  • Les decisions de certificació que es prenguen, en cap cas seran esbiaixades o influïdes per pressions de cap índole, i es prendran per personal diferent al que ha realitzat l’avaluació.
  • El CAECV es compromet a garantir la protecció de dades i la confidencialitat tant d’els/les clients/as o operadors/as com del personal laboral, complint amb totes les disposicions legals quant a la protecció de dades (Reglament General de Protecció de Dades, UE 2016/679) i els requisits de la UNE-EN ISO/IEC 17065:2012:2012.

POLÍTICA SOBRE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

El CAECV assegura la total confidencialitat i seguretat de les informacions arreplegades i creades en el curs de les seues activitats, incloses la de control i certificació.
 
En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals (Reglament General de Protecció de Dades, UE 2016/679), amb excepció de la informació que en compliment del Reglament (UE) 2018/848, del Reglament (UE) 2017/625 o qualsevol altra normativa de la Unió, nacional o autonòmica, siga necessària fer-se pública, se sol·licitarà l’autorització voluntària i expressa atorgada per el/la operador/a amb la firma de l’acord de certificació i qualsevol altre document exprés, tota una altra informació es considerarà privada i es tractarà com a confidencial. En qualsevol altra situació el CAECV informarà si és el cas l’operador/a, amb anticipació, sobre la informació que pretén posar a la disposició del públic, sol·licitant la seua autorització.
 
Igualment, el CAECV té establit els procediments necessaris perquè puguen ser exercits els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació i portabilitat.