Sistema Intern d’Informació

Benvingut al nostre sistema intern d’informació d’irregularitats

En el present canal podrà comunicar qualsevol presumpta irregularitat o acte contrari a la legalitat vigent, o a les normes internes de les quals tinguen coneixement. A continuació, s’expressa la nostra estratègia en matèria del Sistemes Intern d’Informació i defensa de l’informant.

Principis del sistema intern d’informació

La gestió del sistema intern d’informació es basa en els següents principis:

  • Compliment de qualsevol requisit legal amb incidència en la denúncia presentada
  • Execució dels procediments internament definits per a este canal
  • Realització de les millors pràctiques en la gestió de les denúncies
  • Tindre en compte les opinions i punts de vista de les parts interessades
  • Promoure una cultura de millora contínua per al canal

Condicions per a acollir-se a este canal

Podran acollir-se a este canal totes aquelles persones que tenen vincles professionals o laborals amb esta entitat, i també a aquelles que ja han finalitzat la seua relació professional, o siguen becàries, voluntàries, desenvolupen treballs en pràctiques o en període de formació, i fins i tot persones que participen en processos de selecció; o a personal de contractistes i col·laboradors, entre altres.

Dades de contacte del canal

Des de esta secció pots localitzar els mitjans de contacte per a presentar una denuncia:

Cóm se gestionen les denúncies?

De forma resumida, una vegada rebuda la denúncia, la companyia durà a terme una avaluació inicial de la mateixa per a determinar si és apta per a ser gestionada a través d’este canal. En cas de rebuig, l’informant serà informat. En cas d’admissió, l’informant serà informat i començarà la investigació interna. L’informarem sobre el mode en què s’ha gestionat i resolt el seu cas en un termini màxim de 90 dies. Durant este temps, tant l’informant com la companyia podran intercanviar informació del cas. Totes les parts interessades seran notificades amb les conclusions finals, dins dels terminis que estableix la Llei.

Confidencialitat de les comunicacions

Tot l’intercanvi d’informació realitzat entre l’informant i l’entitat és confidencial, i es garanteixen comunicacions segures durant tot el procés.

Denuncies externes

També és possible denunciar una mala conducta de manera externa a un organisme competent (nacional o autonòmic) que puga rebre i proporcionar informació. Pot trobar informació de contacte per a cada país, en la seua autoritat competent, típicament, en la secció de denúncies externes.

Anonimat

Mantindrà el seu anonimat completament en enviar una denúncia, llevat que proporcione informació personal voluntàriament. No és obligatori proporcionar cap informació personal.

Bona fe

El principi de bona fe pressuposa l’actuació de manera diligent i responsable del denunciant, així com que la seua denúncia es basa en fets verídics que demostren un comportament irregular, il·lícit, delictiu o contrari a les normes internes de l’organització. L’ús indegut d’esta eina (per exemple, registrant denúncies falses) podrà comportar mesures disciplinàries i d’índole legal contra el denunciant.

Protecció del denunciant

A més de l’anonimat i la confidencialitat, l’organització garanteix durant tot el procés la protecció dels drets del denunciant.

Protecció del denunciat

De la mateixa manera, es garantirà el dret a la intimitat, a la presumpció d’innocència i la defensa de les persones objecte de la denúncia, facilitant-los la informació mínima i suficient que li permeta conéixer els fets que se li imputen.

Marc normatiu

Tot el procés de notificació, gestió i resolució de la denúncia presentada es regeix per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.