COMERÇOS MINORISTES: NOTIFICACIÓ DE L’EXEMPCIÓ

El Reglament (CE) núm. 834/2007 disposa, en el seu article 28, que abans de comercialitzar productes com a ecològics o en conversió a l’agricultura ecològica, tot operador que els produïsca, elabore, emmagatzeme, importe d’un tercer país o comercialitze, haurà de notificar la seua activitat i sotmetre la seua empresa al règim de control que estableix el Reglament.

El mateix article 28, en el seu apartat 2, possibilita que els Estats membres (en el nostre cas la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica) eximisquen de l’aplicació del citat article als operadors que venguen els productes directament al consumidor o usuari final, a condició que no produïsquen, elaboren o emmagatzemen els productes, excepte en el punt de venda, ni els importen de tercers països, ni hagen subcontractat tals activitats a un tercer.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 28.2 del Reglament (CE) núm. 834/2007 la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica, mitjançant la RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, es decideix regular determinades excepcions relatives al règim de control dels comerciants minoristes en la Comunitat Valenciana, que venguen directament al consumidor final productes ecològics, conforme al Reglament (CE) 834/2007.

Esta resolució es va publicar el 02/08/2016, i va entrar en vigor l’endemà de la seua publicació en el DOGV, i mitjançant ella s’eximeix de l’obligatorietat de notificació i el sotmetiment al règim de control, la venda al consumidor o usuari final dels següents operadors i/o les següents activitats realitzades per est0s:

  • Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecològics que també comercialitzen els seus propis productes al consumidor final i que no comercialitzen productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja envasats i etiquetatges per al consumidor final que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament posterior. Estos operadors han de notificar a l’entitat de certificació aquesta activitat.
  • Cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els subministren exclusivament als seus socis.
  • La comercialització de productes ecològics que ja es troben envasaments i etiquetatges per al consumidor final i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament.
  • Punts de venda de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de transformació, i directament des del seu envàs o contenidor original, sempre que el valor de compra acreditat d’aquests no sobrepasse els 24.000 euros anuals.

Estos operadors han de notificar a l’entitat de certificació aquesta activitat.

Per a poder notificar l’exempció dels comerços minoristes que s’acullen a este últim punt, el CAECV posa a la seua disposició el formulari corresponent.

DOCUMENTACIÓ