EXENCIÓ COMERÇOS MINORISTES

La normativa de producció ecològica regula que totes les fases des de la producció fins a la venda al consumidor final han d’estar sotmeses a control, a fi de protegir el consumidor.
 
Això implica que els comerços minoristes que no produeixen, preparen, emmagatzemen, excepte en relació amb el punt de venda, ni importen estos productes de tercers països, ni subcontracten a un tercer per a efectuar tals activitats, que venguen directament al consumidor o usuari final, han d’estar controlats.
 
La norma distingeix entre la venda de productes ecològics envasats i no envasats.
 
Venda de productes ecològics envasats
 
Des de l’1 de gener de 2022, els operadors que venguen productes ecològics envasats directament al consumidor o usuari final quedaran exempts de notificar la seua activitat i d’estar en possessió del certificat ecològic, a condició que no produïsquen, preparen, emmagatzemen excepte en el punt de venda, ni importen aquests productes de tercers països, ni subcontracten a un altre operador per a efectuar tals activitats.
 
Venda de productes ecològics no envasats
 
Tots els comerços minoristes obligatòriament han de notificar l’inici d’esta activitat davant el CAECV.
 
Si es dona alguna de les condicions següents, no serà necessari estar en possessió del certificat ecològic. Això vol dir, que no estaran sotmesos a control per part del CAECV, quedant el seu control sota els responsables del control oficial en mercat amb competències atribuïdes en productes ecològics.
 
Condicions per a no sotmetre’s a control:
 
a) estes vendes no superen 5000 Kg a l’any,
b) estes vendes no representen un volum de negocis anual de productes ecològics sense envasar superior a 20000 EUR, o
c) el cost potencial de certificació de l’operador supere el 2% del volum de negocis total de productes ecològics sense envasar venuts per l’operador.
 
Com notificar l’exempció? Descarregue, emplene i envie el següent document: 
 

COMERÇOS MINORISTES. VENDA DE PRODUCTES ECOLÒGICS NO ENVASATS AL CONSUMIDOR FINAL

(NOTIFICACIÓ PARA LA EXENCIÓ DEL CONTROL)

Si no es donaren les condicions anteriors, a més de notificar, haurà d’estar sotmés a control per part del CAECV. Pot trobar els impresos en SOLICITUD INICIAL PARA LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA