GRUP D’OPERADORS

Requisits per a la certificació com a Grups d’operadores/ors.
 
Amb l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2018/848, els grups d’operadores/ors podran certificar-se en Producció Ecològica, complint els requisits establits en este reglament i posteriors reglaments d’aplicació (Reglament (UE) 2021/771 i Reglament (UE) 2021/279)
 
QUIN GRUP D’OPERADORES/ORS POT CERTIFICAR-SE?
Aquell que complisca amb els següents requisits:
 
 • Estiga dotat de personalitat jurídica.
 • Estiga compost d’agricultors (de producció vegetal o ramaders) o operadors que produïsquen algues o animals d’aqüicultura i que, a més, puguen dedicar-se a la transformació, preparació o comercialització d’aliments o pinsos.
 • Les explotacions dels seus membres tinguen un màxim de: 5 hectàrees en cultius a l’aire lliure, 0,5 hectàrees, en el cas d’hivernacles, o 15 hectàrees, exclusivament en el cas de pastures permanents.
 • El cost de certificació individual represente més del 2% del volum de negocis de cada membre o producció estàndard de producció ecològica de cada membre, i el volum de negocis del qual de producció ecològica anual no supere els 25.000 € o la producció estàndard del qual de producció ecològica no supere els 15.000 € a l’any.
 • La seua grandària màxima siga de 2000 membres.
 • Els seus membres s’inscriguen únicament en un grup d’operadors en relació amb un producte determinat, fins i tot quan l’operador participe en diferents activitats en relació amb aquest producte.
 • Establisca un sistema conjunt de comercialització per als productes que produeix el grup.
 • Establisca un Sistema de Controls Interns que comprenga un conjunt documentat d’activitats i procediments de control.
 • Nom un gestor del Sistema de Controls Interns i un o diversos inspectors interns.
 
A QUÈ ES COMPREMETEN ELS MEMBRES DEL GRUP D’OPERADORES/ORS?
Els membres del grup d’operadors signaran un acord d’adhesió, amb el qual es comprometran a:
 
 • Complir les disposicions del Reglament (UE) 2018/848 sobre Producció Ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i reglaments d’aplicació.
 • Participar en el sistema de controls interns i respectar els seus procediments, especialment les tasques i les responsabilitats que els assigne el gestor del sistema de controls interns i l’obligació de mantindre registres.
 • Permetre l’accés a les unitats i els locals de producció i ser presents durant les inspeccions internes dutes a terme pels inspectors del sistema de controls interns i els controls oficials efectuats pel CAECV, posar a la seua disposició tots els documents i registres i signar els informes d’inspecció.
 • Acceptar i executar les mesures aplicables en casos d’incompliment de conformitat amb la decisió del gestor del sistema de controls interns o del CAECV dins del termini establit.
 • Informar immediatament el gestor del sistema de controls interns quan se sospite l’existència d’un incompliment.
 
QUINS PROCEDIMENTS DOCUMENTALS HA DE TINDRE EL SISTEMA DE CONTROLS INTERNS (SCI)?
El grup d’operadors/as disposarà dels següents procediments documentats:
 
 • Inscripció dels membres del grup.
 • Inspeccions internes.
 • Aprovació de nous membres/activitats/unitats de producció d’un grup existent.
 • Formació dels inspectors del sistema de controls interns.
 • Formació de membres del grup en relació amb els procediments del sistema de controls interns i els requisits del present Reglament.
 • Control de documents i registres.
 • Mesures aplicables en cas que es detecte un incompliment durant les inspeccions internes, inclòs el seu seguiment.
 • Traçabilitat interna, que mostre l’origen dels productes entregats en el sistema conjunt de comercialització del grup i permeta traçar tots els productes de tots els membres al llarg de totes les etapes.
QUINS DOCUMENTS I REGISTRES HA DE TINDRE EL GRUP D’OPERADORES/ORS?

La llista dels membres del grup d’operadors conforme a la inscripció de cada membre i composta pels següents elements relatius a cadascun d’ells:

 • El nom i la identificació (codi numèric)
 • Les dades de contacte.
 • La data d’inscripció.
 • La superfície total de terra gestionada pel membre i si forma part d’una unitat de producció ecològica, en conversió o no ecològica.
 • Informació sobre cada unitat de producció i/o activitat: la grandària, la ubicació —inclòs un mapa quan es dispose d’ell—, el producte i la data d’inici del període de conversió i estimacions del rendiment.
 • La data de l’última inspecció interna i nom de l’inspector del SCI.
 • La data de l’últim control oficial realitzat pel CAECV i nom de l’inspector.
 • Data i versió de la llista.

Els acords d’adhesió signats entre el membre i el grup d’operadors com a persona jurídica.
Els informes de la inspecció interna signats per l’inspector del SCI i el membre inspeccionat del grup d’operadors.
Els registres de formació dels inspectors del SCI.
Els registres de formació dels membres del grup d’operadors.
Els registres de les mesures adoptades en cas d’incompliment per part del gestor del SCI.
La documentació relativa al seguiment de les mesures.
Els registres de traçabilitat, inclosa informació sobre les quantitats, en relació amb les activitats següents, quan siga procedent: La compra i distribució d’inputs agrícoles, com a material de reproducció vegetal, per part del grup; la producció, inclosa la collita; l’emmagatzematge; l’elaboració; el lliurament dels productes de cadascun dels membres al sistema comú de comercialització i la comercialització de productes per part del grup d’operadors.
Els acords i contractes per escrit entre el grup d’operadors i els subcontractistes.
El nomenament del gestor del SCI.
El nomenament dels inspectors del SCI i la llista d’estos.

QUINES FUNCIONS TINDRÀ LA PERSONA GESTORES DEL SCI?
 • Comprovarà l’admissibilitat de cada membre del grup.
 • Vetlarà perquè existisca un acord d’adhesió per escrit i signat entre cada membre i el grup.
 • Elaborarà els procediments del sistema de controls interns i els mantindrà actualitzats.
 • Elaborarà la llista de membres del grup i la mantindrà actualitzada.
 • Assenyalarà si algun dels membres ha sigut suspés o retirat a conseqüència de les mesures aplicables en casos d’incompliment després d’inspeccions internes o controls oficials.
 • Assignarà tasques i responsabilitats als inspectors del sistema de controls interns.
 • Actuarà d’enllaç entre els membres del grup i el CAECV.
 • Comprovarà anualment les declaracions de conflicte d’interés dels inspectors del sistema de controls interns.
 • Programarà inspeccions internes i garantirà la seua correcta execució d’acord amb la programació del gestor del sistema de controls interns.
 • Garantirà una formació adequada dels inspectors del sistema de controls interns i durà a terme una avaluació anual de les seues competències i qualificacions.
 • Aprovarà als nous membres o les noves unitats de producció o les noves activitats dels membres existents.
 • Prendrà decisions sobre les mesures aplicables en cas d’incompliment i vetlarà pel seguiment d’aquestes mesures.
 • Decidirà subcontractar activitats, inclosa la subcontractació de les tasques dels inspectors del sistema de controls interns, i signarà els acords o contractes pertinents.
 • Notificarà immediatament al CAECV tota sospita d’incompliment greu i crític, tota suspensió o retirada d’un membre o d’una unitat de producció o dels locals, inclosos els centres de compra i recollida, del grup, i tota prohibició de comercialització d’un producte com a ecològic o en conversió.
QUINES FUNCIONS TINDRÀ LA PERSONA INSPECTORA DEL SCI?
 • Efectuarà inspeccions internes dels membres del grup.
 • Elaborarà els informes de les inspeccions internes.
 •  
  Presentarà en el moment del seu nomenament una declaració de conflicte d’interessos escrita.
 • Participarà en formacions.
Podran nomenar-se diversos inspectors interns, però els llocs d’inspector intern i gestor del SCI no poden mesclar-se.
 
QUINS CONTROLS OFICIALS REBRÀ EL GRUP D’OPERADORES/ORS?
 • El CAECV verificarà anualment la configuració i del funcionament del Sistema de Controls Intern dels grups d’operadors.
 • El CAECV seleccionarà anualment un mínim del 5% dels membres del grup d’operadors per a les inspeccions, però almenys 10. Es duran a terme de manera física sobre el terreny en presència dels membres seleccionats. Quan el grup tinga 10 membres o menys, es controlarà a tots els membres del grup d’operadors.
 • Cada any, un mínim del 2% dels membres de cada grup d’operadors serà objecte de presa de mostra de conformitat amb l’article 14, lletra h), del Reglament (UE) 2017/625.
QUÈ HA DE FER EL GRUP D’OPERADORES/ORS PER A CERTIFICAR-SE EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA?
Per a certificar-se en Producció Ecològica haurà d’accedir a la pàgina web de CAECV i descarregar-se els documents aplicables en el següent enllaç:
 
 
Per favor, emplene el document Notificació d’Activitat (FPO05164 en la seua versió en vigor) i adjunte tota la documentació sol·licitada en este.