TRAMITACIÓ D’EXCEPCIONS

PROTOCOL DE TRAMITACIÓ D’EXCEPCIONS PER PART DE L’AUTORITAT COMPETENT, sobre la base de l’estipulat pel R(CE) 834/2007 del Consell.

Els tràmits i actuacions relacionades amb el control i la certificació dels operadors, de manera general, les ha de realitzar directament el CAECV com a autoritat de control. No obstant això, hi ha diverses situacions que han de ser autoritzades de manera excepcional per part de l’Autoritat Competent en matèria de producció ecològica. La normativa defineix quin ha de ser l’actuació i les funcions que han d’assumir, tant l’Autoritat Competent com l’autoritat de control.

Les normes excepcionals formen part d’aquelles excepcions que han de ser autoritzades per l’Autoritat Competent.

Els operadors que desitgen obtindre autorització sobre alguna d’elles han de sol·licitar-ho al CAECV amb el formulari corresponent. Una vegada s’ha pres decisió sobre la mateixa per part del Comité de Certificació, el CAECV remetrà a l’Autoritat Competent tota la documentació relativa a la decisió sobre la sol·licitud presentada i serà l’Autoritat Competent qui resoldrà́, informant d’això al CAECV. Serà el CAECV qui comunique la resolució a l’operador.

Tota la informació relativa a la gestió i terminis de les normes excepcionals pot trobar-la en Manual per a la Certificació.

EXCEPCIONS A LA NORMA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA QUE HA D’AUTORITZAR L’AUTORITAT COMPETENT

REDUCCIÓ DEL PERÍODE DE CONVERSIÓ DE PLANTES I PRODUCTES VEGETALS (Article 36) del R(CE) 889/2008).

D’acord amb el punt 1 de l’article 36 del Reglament (CE) 889/2008, perquè les plantes i els productes vegetals es consideren ecològics, les normes de producció enumerades en els articles 9, 10, 11 i 12 del Reglament (CE) no 834/2007 i en el capítol 1 del Reglament (CE) 889/2008  i, en el seu cas, les normes excepcionals de producció recollides en el capítol 6 del mateix Reglament, hauran d’haver-se aplicat normalment en les parcel·les durant un període de conversió d’almenys dos anys abans de la sembra o, en el cas de les prades o els farratges perennes, d’almenys dos anys abans de la seua explotació com a pinsos procedents de l’agricultura ecològica, o, en el cas dels cultius perennes diferents dels farratges, d’almenys tres anys abans de la primera collita dels productes ecológics.

D’acord amb el punt 2 de l’article 36 del Reglament (CE) 889/2008, l’Autoritat Competent podrà decidir reconéixer amb caràcter retroactiu com a part del període de conversió tot període anterior en el qual:

a) les parcel·les estigueren sotmeses a mesures definides en un programa aplicat de conformitat amb el Reglament (CE) no 1257/1999, el Reglament (CE) no 1698/2005 o en qualsevol altre programa oficial, sempre que les mesures en qüestió garantisquen que no s’han utilitzat en estes parcel·les productes no autoritzats en la producció ecològica, o bé.

b) les parcel·les foren zones naturals o agrícoles que no s’hagueren tractat amb productes no autoritzats per a la producció ecològica.

El període esmentat en la lletra b) del paràgraf primer sol podrà comptabilitzar-se retroactivament quan es faciliten a l’autoritat competent proves satisfactòries suficients que demostren que s’han complit les condicions durant un període mínim de tres anys.

Si la seua sol·licitud s’acull al punt b)  és recomanable no actuar sobre elles fins que es realitze la primera inspecció. Davant el dubte, millor consultar amb el CAECV.

Procediment d’actuació: L’operador interessat a sol·licitar la reducció del període de conversió, sobre la base dels articles 36 del Reglament (CE) 889/2008, ha de sol·licitar-lo de manera prèvia al costat de la seua sol·licitud de concessió o d’ampliació de la certificació, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació, i que haurà de presentar, degudament emplenat,  juntament amb la documentació sol·licitada i el justificant del pagament dels costos de la tramitació.

El CAECV revisarà en primer lloc, que la documentació presentada permet demostrar que s’han complit amb les condicions durant un període mínim de tres anys abans de la seua sol·licitud davant el CAECV.  Si la documentació és correcta,  ens personarem e la seua explotació per a prendre una mostra del producte o productes de les parcel·les sol·licitades. Amb el resultat de la revisió documental juntament amb la presa de mostra, el CAECV emetrà un informe que enviarà a l’Autoritat Competent en matèria de producció ecològica per a la seua tramitació.

De la resolució de la seua sol·licitud serà degudament informat.

Les autoritzacions concedides hauran de guardar-se com a mínim durant sis anys.

Text revisat a 18/09/2014

EXCEPCIONS EN LES QUALS L’AUTORITAT COMPETENT DELEGA LA FACULTAT D’AUTORITZACIÓ EN EL CAECV

Utilització de llavors o material de reproducció vegetativa que no s’hagen obtingut pel mètode de producció ecològic (Article 45 del R(CE) 889/2008).