La Conselleria d’Agricultura publica les ajudes a la certificació de la producció ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat la convocatòria d’ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana per a l’any 2023. Pot consultar el text complet de la Resolució en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

INFORMACIÓ BÀSICA

 • Beneficiaris/es:
  1. Els/as operadors/as han d’estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de Productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, magatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d’Empreses), d’acord amb l’article 4 i article 34 de l’Ordre 30/2010 de 3 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per qual s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV)
  2. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
  3. Estar al corrent en el pagament de la quota de manteniment de la certificació 2023.
 • Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2023. (NO és subvencionable la quota de registre)
 • Intensitat de l’ajuda:serà del 70% de les despeses subvencionables. En el cas que no existisca crèdit suficient es procedirà al prorrateig del crèdit disponible.
 • Quantía màxima per beneficiari/a: no podrà superar els 2.000 € anuals. (Ajuda de minimis. Veure condicions en l’ordre de bases)
 • Termini de presentació: 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el DOGV. És a dir, del 11/05/2023 fins al 31/05/2023.

COM I QUAN TRAMITAR LA SOL.LICITUD D’AJUDA?

 • Persones físiques

Opció 1. Tramitació telemàtica a través de l’enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

Opció 2. En el registre de la Conselleria competent en matèria d’agricultura, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Opció 3. Tramitació per part del CAECV en les oficines de Carlet.

 • És obligatori tindre cita prèvia que podrà sol.licita telefonant als següentes telèfons:

962 538 241 – 618 583 902 – 636 734 887 – 606 556 762 – 626 650 119 – 660 063 407 – 629 521 264 – 699 759 500

 • Horari:
  • De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
  • Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores.
 • Termini de tramitació per part del CAECV: el CAECV tramitarà les sol.licituds rebudes fins el 24 de maig.
 • Documentació a aportar:
  • DNI o document que acredite que el/la sol·licitant de l’ajuda és el/la titular de la certificació.
  • Sol·licitud d’ajuda i pagament emplenada i signada original que la pot trobar en l’enllaç: Sol.licitud d’ajuda
  • Autorització al CAECV per a la tramitació de l’ajuda amb signatura original: Autorització presentació telemàtica CAECV
  • Justificant de pagament de la factura.
  • Model de Domiciliació Bancària original que pot obtindre en l’enllaç (El/ La sol.licitants ha de ser titular del compte) Model de domiciliació bancaria
  • Document que acredite que és titular del compte bancari.

Opció 4. Tramitació per part del CAECV en altres seus.

El dimarts 23 de maig, en horari de 9.00 a 14.00 hores, personal del CAECV es desplaçarà als següents llocs per a recollir les sol·licituds d’ajuda:

 • OCA de VILLENA. C/ Poetisa Elena Montiel, 10.
 • AYUNTAMIENTO de UTIEL. Plaza del Ayuntamiento s/n.
 • OCA DE VILA-REAL. Carretera d’Onda, km.3 Vila-real (Castelló de la Plana)
 • OCA DE SANT MATEU.  Avenida La Constitució, 38.
 • OCA de la VILLAJOYOSA. C/ La Pau, 2.

 

El dimecres 24 de maig, en horari de 9.00 a 14.00 hores, personal del CAECV es desplaçarà als següents llocs per a recollir les sol·licituds d’ajuda:

 • OCA de REQUENA. Plaza Valentín García Tena, 1

 

 • Es obligatori tindre CITA PRÈVIA, que podrà sol.licitar telefonant a:

962 538 241 – 618 583 902 – 636 734 887 – 606 556 762 – 626 650 119 – 660 063 407 – 629 521 264 – 699 759 500

 • Documentació que deu aportar:
  • DNI o document que acredite que el/la sol·licitant de l’ajuda és el/la titular de la certificació.
  • Sol·licitud d’ajuda i pagament emplenada i signada original que la pot trobar en l’enllaç: Sol.licitud d’ajuda
  • Autorització al CAECV per a la tramitació de l’ajuda amb signatura original: Autorització presentació telemàtica CAECV
  • Justificant de pagament de la factura.
  • Model de Domiciliació Bancària original que la pot trobar en l’enllaç (El/ La sol·licitant ha de ser titular del compte) Model de domiciliació bancaria
  • Document que acredite que és titular del compte bancari.

Este servei serà gratuït, no portarà cap cost addicional.

RECOMANACIONS A TINDRE EN COMPTE

 • Ha de tindre cita prèvia.
 • La documentació a presentar haurà de ser ORIGINAL i signada pel titular del registre en el CAECV. Si el titular no pot desplaçar-se, pot imprimir-la i portar-nos-la signada per ell.