El CAECV aprova el seu Pla d’Igualtat

Seguint tots i cadascun dels criteris establits en la normativa actualment vigent, el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha aprovat el seu Pla d’Igualtat, fruit del ferm compromís de l’entitat per treballar en favor d’una societat més justa i igualitària entre dones i homes, en l’àmbit laboral, que afavorisca el seu avanç i desenvolupament, i en la qual es respecten els drets fonamentals i les llibertats de totes les persones que la componen.
El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat s’ha basat en el treball cooperatiu de la Comissió negociadora, i en la negociació prèvia amb els diferents interlocutors de l’organització. Ha sigut fonamental per a la seua consecució el compromís de la direcció, la voluntat de l’empresa i de la representació legal de les persones treballadores i de tots els membres de la plantilla d’avançar en esta línia.
La realització prèvia del diagnòstic d’igualtat ha permés analitzar la situació de l’empresa amb perspectiva de gènere, després de la qual cosa s’ha arribat a unes conclusions i s’han establit una sèrie de mesures d’actuació necessàries per a avançar en la igualtat de tracte i d’oportunitats d’homes i dones.
Este pla ha sigut concebut de manera transversal i és fruit del major consens possible; és un pla ambiciós, que pretén eliminar qualsevol forma de discriminació, afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la corresponsabilitat entre homes i dones en les tasques de cura, integrar a poc a poc la perspectiva de gènere en tots els processos d’organització i gestió, així com la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i, en definitiva, millorar les condicions en què es desenvolupa la vida quotidiana dins de l’espai laboral.
Al febrer de 2022 es va dur a terme la constitució de la Comissió Negociadora, compartint la il·lusió i interessos tant l’Òrgan de gestió del CAECV com la representació de les persones treballadores, a la qual es va instar a ser part activa en tot el procés d’elaboració, ja que el resultat d’esta primera fase marcarà la política de recursos humans, la comunicació interna i externa de l’organització durant els pròxims 3 anys.
El CAECV afronta la implantació del Pla d’Igualtat com una modernització del seu sistema de gestió, que produirà, sense cap dubte, una estructura interna i unes relacions amb la societat en la qual les seues accions estiguen lliures de discriminacions per raó de sexe, contribuint a l’avanç cap a una societat en la qual la igualtat siga real i efectiva.