La Conselleria d’Agricultura publica les ajudes a la certificació de la producció ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat les ajudes a la certificació de la producció ecològica de l’any 2022.
 • Beneficiaris: operadors del Registre de Productors i del Registre d’Empreses que estiguen d’alta en el registre del CAECV a data de publicació de la resolució de l’ajuda i que hagen abonat la quota de manteniment de la certificació de l’any 2022.
 • Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2022. (NO és subvencionable la quota de registre)
 • Intensitat de l’ajuda: fins a un màxim del 70% de les despeses subvencionables.
 • Quantia màxima per beneficiari: no podrà superar els 2.000 € anuals. (Ajuda de minimis. Veure condicions en l’ordre de bases)
 • Termini de presentació: 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el DOGV.

Per tant, des del 28/06/2022 fins al 18/07/2022.

Li recomanem que no apure els terminis i la present com més prompte millor.

COM I QUANT TRAMITAR LA SOL.LICITUD D’AJUDA?

 • Persones jurídiques (SA, SL, COOP, SAT, etc.) i C.B.: via telemàtica, des del 28/06/2022 fins al 18/07/2022.
  Li recordem que els operadors que siguen persones jurídiques tenen l’obligació de comunicar-se via telemàtica. Poden fer-ho a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688
 • Persone físiques

Opció 1. Tramitació telemàtica, des de 28/06/2022 fins al 18/07/2022.

                https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

Opció 2. En el registre de la Conselleria competent en matèria d’agricultura, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Opció 3. Tramitació per el CAECV (Este servei serà gratuït, no portarà cap cost addicional)

 • És obligatori tindre cita previa que podrà sol.licitar telefonant als següents telèfons: 962 538 241 – 618 583 902 – 636 734 887 – 660 063 407 – 629 521 264 – 626 650 119 – 699 759 500
 • Horari: de dilluns a divendres 09:00 a 14:00 hores
 • Termini de la tramitació per el CAECV: les sol.licituds rebudes fins al 12 de juliol.
 • Perquè el CAECV puga tramitar la seua ajuda, haurà d’adjuntar la següent documentació:
  • DNI o document que li acredite (p.ex.permís de conduir), si és el titular.
  • Sol·licitud d’ajuda i pagament emplenada i signada original que la pot trobar adjunta al correu i en l’enllaç:https://www.gva.es/downloads/publicados/in/260263_p.pdf
  • Autorització al CAECV per a la tramitació de l’ajuda amb signatura original_RGPD. Pot descarregàr-se-la ací.
  • Justificant de pagament de la factura.
  • Model de Domiciliació Bancària original que la pot trobar adjunta o en l’enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf
  • Document que acredite que és titular del conter corrent.

Opció 4. TRAMITACIÓ A TRAVÉS DEL CAECV EN ALTRES OFICINES

 • El dijous 7 de juliol, en horari de 9.00 a 14.00 hores, personal del CAECV es desplaçarà als següents llocs per a recollir les sol·licituds d’ajuda.
 • OCA de VILLENA. C/ Poetisa Elena Montiel, 10
 • OCA de VILA-JOIOSA. C/ La Pau, 2
 • ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DE ELCHE. Carretera CV-855, Km 1 (Carretera a Dolores)
 • OCA de REQUENA. Plaza Valentín García Tena, 1
 • AYUNTAMIENTO de UTIEL. Plaza del Ayuntamiento S/N
 • OCA DE VILA-REAL. Carretera d’Onda, km.3 Vila-real (Castelló)

Per a poder ser atés en estos llocs, és obligatori tindre CITA PRÈVIA, que podrà sol·licitar cridant al 962 538 241 – 618 583 902 – 636 734 887 – 660 063 407 – 629 521 264 – 626 650 119 – 699 759 500

 • Perquè el CAECV puga tramitar la seua ajuda, haurà d’adjuntar la següent documentació:
   • DNI o document que li acredite (p.ej.permís de conduir), si és el titular.
   • Sol·licitud d’ajuda i pagament emplenada i signada original que la pot trobar adjunta o en l’enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260263_P.pdf
   • Autorització al CAECV per a la tramitació de l’ajuda amb signatura original. RGPD. Pot descarregàr-se-la ací.
   • Justificant de pagament de la factura.
   • Model de Domiciliació Bancària original que la pot trobar adjunta o en l’enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf
   • Document que acredite que és titular del conter corrent.

Ha de tindre en compte que la documentació a presentar haurà de ser ORIGINAL i signada pel titular del registre en el CAECV. Si el titular no pot desplaçar-se, pot imprimir-la i portar-nos-la signada per ell.

RECOMANACIONS A TINDRE EN COMPTE

 • Deu tindre cita prèvia
 • Quan siga atés/a deure mantindre la distància de seguretat i ha d’evitar el contacte personal