Procediment per a la tramitació de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica

El passat 25 de juny, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va publicar la convocatòria d’ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana per a l’any 2021.
Pot consultar el text complet de la Resolució en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688
 • Beneficiaris: operadors del Registre de Productors i del Registre d’Empreses que estiguen d’alta en el registre del CAECV a data de publicació de la resolució de l’ajuda i que hagen abonat la quota de manteniment de la certificació de l’any 2021.
 • Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2021. (NO és subvencionable la quota de registre).
 • Intensitat de l’ajuda: fins a un màxim del 70% de les despeses subvencionables.
 • Quantia màxima per beneficiari: no podrà superar els 2.000 € anuals. (Ajuda de minimis. Veure condicions en l’ordre de bases)
 • Termini de presentació: 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el DOGV. És a dir, del 26/06/2021 fins al 16/07/2021.

Li recomanem que no apure els terminis i la present com més prompte millor.

COM I QUAN TRAMITAR LA SOL·LICITUD D’AJUDA?

 • Persones jurídiques (SA, SL, COOP, SAT, etc.) i CB.: via telemàtica, des del 26/06/2021 fins al 16/07/2021.
  Li recordem que els operadors que siguen persones jurídiques tenen l’obligació de comunicar-se via telemàtica amb l’administració a través del següent enllaç:

Li recordem que els operadors que siguen persones jurídiques tenen l’obligació de comunicar-se via telemàtica amb l’administració a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

 • Persones físiques

Opció 1. Tramitació telemàtica, des del 26/06/2021 fins al 16/07/2021.

                 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

Opció 2. En el registre de la Conselleria competent en matèria d’agricultura, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Opció 3. Tramitació a través del CAECV

 • És obligatori tindre cita prèvia que podrá sol.licitar cridant als següents números de teléfon:

962 538 241 – 629 521 264 – 626 650 119 – 699 759 500 – 682 794 284

 • Horari: de dilluns a divendres 09:00 a 14:00 hores.
 • Termini de tramitació per part del CAECV: se rebràn sol.licituds fins el 12 de juliol.
 • Per a que el CAECV puga tramitar la seua ajuda, deurà adjuntar la següent documentació:
 • Autorització al CAECV per a la tramitació de l’ajuda amb signatura original RGPD: Descarregue autorització
 • Justificant de pagament de la factura.
 • Model de Domiciliació Bancaria original que la pot encontrar al següent enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf

Per a més informació per a la tramitació de les ajudes pot consultar este enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

Este servei serà gratuït i, per tant, no portarà cap cost addicional.

Debe tener en cuenta que la documentación a presentar deberá ser ORIGINAL y firmada por el titular del registro en el CAECV. Si el titular no puede desplazarse, puede imprimirla y traérnosla firmada por él.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

 • Debe tener cita previa
 • Ha de mantener la distancia de seguridad
 • Ha de llevar mascarilla para acceder al centro
 • A la entrada debe limpiarse las manos con gel hidroalcohólico
 • Cuando se atendido debe mantener la distancia de seguridad y debe evitar el contacto personal

IMPORTANTE: Este correo es informativo. Por favor, no responder a esta dirección. Si quiere más información sobre el contenido del mensaje, pueden hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico:

Ha de tindre en compte que la documentació a presentar haurà de ser ORIGINAL i signada pel titular del registre en el CAECV. Si el titular no pot desplaçar-se, pot imprimir-la i portar-nos-la signada per ell.
RECOMANACIONS A TINDRE EN COMPTE
 • Ha de tindre cita prèvia.
 • Ha de mantindre la distància de seguretat.
 • Ha de portar màscara per a accedir al centre.
 • A l’entrada ha de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Quan s’atés ha de mantindre la distància de seguretat i ha d’evitar el contacte personal