PUBLICACIÓ BASES REGULADORES AJUDA A LA CERTIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Desde el CAECV en possem en contacte amb vosté per informar-li que el passat divendres 24/05/2024, la Conselleria d’Agricultura, Ganadería i Pesca publicà l’Orde 6/2024, de 23 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producción ecològica a la Comunitat Valenciana.

 

👫🏻 Persones beneficiàries: persones operadores inscrites al Registre de Productors i/o en el Registre d’Empreses del CAECV i que estiguen al corrent del pagament de la quota de manteniment de la certificació 2024 a la data de finalització del plaç de presentación de les sol·licituts d’ajuda a la corresponent convocatoria.

💰 Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2024. No és subvencionable la quota de registre

📈 Intensitat de l’ajuda: l’ajuda consistirà en un percentatge dels gastos subvencionables, que s’establirà en cada convocatòria d’ajudes, respectant el límit màxim permés per la reglamentació europea d’aplicació. La intensitat de l’ajuda serà com a màxim el 90% dels gastos subvencionables. En el supòsit de crèdit insuficient per a atendre tot el gastos considerat subvencionable, es prorratejarà el crèdit disponible.

 

En quan es publique l’orde d’ajuda a la certificació 2024 vosté serà informat